Det här har vi gjort

Bild

Vi har gjort Heby kommun mer attraktivt!

Centerpartiets lista 2022 ”Det här har vi gjort”                   2022-08-09 av Marie Wilén

Centerpartiet har, som största borgerliga parti i Heby kommun, styrt i 12 år, tillsammans med M, Kd, L, MP och LP (2010-2018) och med S (2019-2022). Det här har vi bidragit till i samarbete med närings- och föreningsliv:

 • att befolkningen ökat med plus 957 människor och vi är nu 14 339 (2010-12-31-2022-03-31)
 • att trenden med ökad befolkning fortsätter, nu med plus 429 människor och vi är 14 339 (2018-12-31-2022-03-31)
 • att 691 bostäder/lägenheter byggts varav 318 bostäder i flerbostadshus och 373 i småhus/villor. (2010-12-31-2021-12-31)
 • att det har detaljplanerats, exploaterats och sålts mark för småhus, flerbostadshus och företag i hela kommunen 
 • att alla skolor ska vara kvar
 • arbetet med krisberedskap har stärkts
 • förbättrad och stärkt ekonomi i kommunen 

Sedan valet 2018 har mycket gjorts:

Förskola och skola

 • beslut om att alla skolor ska vara kvar, och tillsammans med förskolorna blir hela kommunen attraktiv att bo, leva och verka i 
 • sex klassrum har byggts och matsalen renoverats vid Östervåla skola
 • två förskolebussar har börjat användas, som ger möjlighet till mycket utevistelse i naturen för de mindre barnen 
 • ny förskola och skola ska byggas i Vittinge 
 • ny förskola ska byggas vid Harbo skola
 • lärlingsutbildningar har tillkommit i kommunens regi och vid olika tidpunkter har utbildning erbjudits till att bli undersköterska, barnskötare, elevassistent och solcellsmontör
 • att kommunen stärker arbetet för social hållbarhet med bl.a. sociala satsningar för barn, ungdomar och unga vuxna genom: 1) tidiga samordnade insatser för barn 0-6 år, 2) öka skolnärvaron genom närvaroteam, 3) ungdomscoacher som bidrar till tryggare fritidsaktiviteter, 4)”Portalen till livslångt lärande” som ska stödja ungdomar att genomgå gymnasiet, 5) feriepraktik för ungdomar i gymnasieålder, 6) att föreningarna har fått möjlighet att söka pengar och bedriva verksamhet från ett ”Extra föreningsbidrag för social hållbarhet” på 500 000:-

Vård och omsorg

 • vi har en god vård och omsorg för de äldre som behöver det 
 • antalet personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar har minskat och är nu nere på 13 personer. Det innebär att Heby kommun tillhör de 25 procent kommuner i landet med högst personalkontinutet.
 • det nya vård- och omsorgsboendet – Lövsta - i Heby, planeras vara klart att flytta in i årsskiftet 2022-2023 
 • planeringen för våra äldre i Östervåla har påbörjats där vi förordar att bygga om och ut Tallgården i Östervåla till ett modernt äldreboende. 
 • de tre mötesplatserna för äldre utvecklas
 • antalet hyresbostäder har utökats, för de som är över 75 år, vid Torget 6 i Heby
 • prioriterar hemlagad mat för barn, ungdomar och äldre med närproducerade och säsongsanpassade livsmedel

Kultur och fritid

 • stöttat föreningar med extra föreningsbidrag för Covidsäkra aktiviteter som bl.a. lett till föreningsdrivna utegym i orterna 
 • utvecklat biblioteken som viktiga mötesplatser
 • en extra naturvårdssatsning för upprustning främst inom Östa naturreservat

Näringsliv och kommunikationer

 • beslut om en ny näringslivsstrategi med syfte att företagsklimatet ska bli bättre bland annat med förbättrad dialog och en ”företagardel” på kommunens hemsida
 • stöttat besöksnäringen med hemsidan Upplev Heby kommun
 • kommunicerat med de privata bredbandsaktörerna och upplåtit kommunal mark som bidragit till att det nu finns en bredbandstäckning till 85 % av hushållen på landsbygden och 73 % i tätorten
 • Upptågstrafiken på Dalabanan mellan Uppsala och Sala har funnits i 10 år, och från och med 13 juni 2022 förlängs den till Västerås och Eskilstuna.
 • jobbat för en gång- och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge som genomförs under perioden 2022-2025
 • jobbat för en gång- och cykelväg mellan Heby och Sala, när det byggs mitträcke på väg 72/56 med byggstart 2022-2024 (enligt regeringsbeslut 2021-12-16)
 • jobbat för en gång- och cykelväg mellan Torget i Östervåla och Mårtsbogården
 • åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har genomförts längs Östervålastråket väg 272 och en ÅVS pågår nu längs Dalabanestråket väg 72. Trafikverket tar efter detta beslut om kommande åtgärder.

Miljö och energi

 • arbete pågår för att skydda vattnet som är vårt viktigaste livsmedel 
 • en nulägesbeskrivning för vad som görs inom vattenområdet pågår för att prioritera åtgärder 
 • gröna mötesplatser för barn och vuxna finns nu i tätorterna
 • solelanläggningar har monterats på reningsverken i Heby, Tärnsjö och Östervåla, och på skoltak i Heby och Östervåla
 • jobbat hårt för att övertyga staten att i samarbete med kommunerna och regionerna ” ta ett bredare grepp” för myggbekämpningen – numera är tillstånden 3-åriga istället för 1-åriga

Krisberedskap

 • arbetet med krisberedskap har stärkts
 • stöttat utvecklingen av brandvärn att använda exempelvis vid större skogsbränder i samarbete med Räddningstjänsten i Sala-Heby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.