Valplattform 2022-2026

Bild

Centerpartiet står i mitten av den svenska politiken och betonar människans egen initiativkraft och eget ansvarstagande som nyckeln till att leva ett bra liv och att kunna försörja sig själv. I Centerpartiets Sverige finns en gemenskap där alla behövs och ingen ställs utanför. Centerpartiet har kämpat för landsbygdens utveckling i över 100 år och det fortsätter vi att göra.

Heby kommun är en växande kommun. Våra levande tätorter och landsbygden runt omkring ska ges förutsättningar för att växa på ett hållbart sätt.

Vi är stolta över Heby kommun och vi vill fortsätta att leda kommunen framåt. Vi tror fullt och fast på vår fina kommun. Detta är Centerpartiets i Heby kommun valplattform. Med ditt stöd kan vi förverkliga våra visioner.

En framtidskommun

Centerpartiet är för decentralisering. Beslut ska fattas av den enskilde människan när det är möjligt och så nära människorna som möjligt när inte enskilt beslutsfattande är görligt. Centerpartiet vill samarbeta med invånarna, andra partier, närings- och föreningsliv för hela kommunens bästa! Demokratin, med alla människors lika värde och rättigheter ska alltid försvaras! Demokratin kan aldrig tas för given, utan måste hållas levande genom möten och diskussioner om olika förslag, därefter beslut och sedan genomförande.

Centerpartiet arbetar för en stabil ekonomi för att kommunen ska klara framtidens tillväxt, utmaningar och kriser. Kommunalskatten är hög och vi ska arbeta för att den på sikt ska sänkas.

Vi arbetar för ett bra företagsklimat så företagen utvecklas och växer och nya jobb skapas. Vi vet att småföretagen är särskilt viktiga, för där skapas 4 av 5 nya jobb. Småföretagen gör också kommunen stabilare och mindre sårbar, om det blir olika kriser. Ett väl fungerande näringsliv är förutsättningen för att Heby kommun ska ha tillräckliga ekonomiska resurser som förskola, skola, vård och omsorg.

Alla hushåll i kommunen ska ha tillgång till fiber/bredband. E-tjänster ska utvecklas i den kommunala verksamheten. Heby kommun ska samarbeta med andra aktörer för att kunna söka olika projektmedel på regional-, nationell- och EU-nivå.

Fler bostäder behövs och arbetet med detaljplaner ska fortsätta så att vi har aktuella och fungerande sådana. Det ska vara lätt för byggentreprenörer att bygga bostäder i Heby kommun. Boende i kommunalägda bostäder måste känna sig sedda och skötsel, underhåll och renovering ska fungera. Huskurage, grannsamverkan och liknande initiativ ska uppmuntras.

Kollektivtrafiken är mycket viktig för att arbete och fritid ska fungera. Upptåget blev ett fantastiskt tillskott till möjligheten att arbetspendla till och från Heby, Morgongåva och de närliggande byarna. Det har nu 2022 utvecklats till Mälartåg med snabbt resande även till Västerås, Eskilstuna och Linköping. Kommunens olika orter och delar ska knytas samman och bli mer tillgängliga, till exempel genom att nya cykelvägar anläggs i anslutning till tungt trafikerade sträckor. I norra kommundelen behöver kommunikationerna förbättras. Väg 272 Östervåla – Uppsala behöver få en högre vägstandard, på sikt som 2+1-väg. Det är bra för såväl buss som bilpendlare, samtidigt som det höjer trafiksäkerheten. Gång- och cykelväg ska byggas hela vägen Östervåla – Harbo och när så är möjligt till Haga. Vi ska arbeta för att återinföra ett kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Kommunens krishanteringsplaner ska hållas uppdaterade och aktuella. Det behöver hållas samordnade krisberedskapsövningar mellan olika delar i kommunen. Kommunen ska arbeta utifrån att tillgodose grundbehoven i en kris; värme, vatten, sömn och mat, i första hand för de människor som inte har förutsättningar att klara det själva. Målsättningen är att det ska finnas tillgång till skyddsrum i alla tätorter. Det måste finnas vattenkapacitet i alla tätorter om strömmen går. Nödvattenplanen ska hållas aktuell.

Heby kommun ska vara öppen och välkomnande för alla. Alla nyinflyttade invånare ska känna sig välkomna.

Vi vill:

 • Hela kommunen ska leva och utvecklas.
 • Snabb hantering av kommunens tillståndsärenden.
 • Alla delar av kommunen ska ha tillgång till fiber/bredband.
 • Verka för en utökning av kommunala E-tjänster.
 • Heby kommun ska samarbeta med andra aktörer för att kunna söka projektmedel på regional-, nationell- och EU-nivå.
 • Att fler bostäder byggs, inklusive LSS-boenden.
 • Fler gång- och cykelvägar ska byggas när sträckan Morgongåva – Vittinge är klar.
 • Kollektivtrafiken ska utvecklas.
 • Väg 272 Östervåla – Uppsala ska få högre vägstandard.
 • Gång- och cykelväg ska byggas hela vägen Östervåla – Harbo och även till Haga när så är möjligt.
 • Beredskapen i kommunen ska vara god inför eventuella kriser.
 • Att kommunen tar emot flyktingar med ett bra bemötande så de kan lära sig svenska ochkomma ut i arbetslivet.
 • Att alla nyinflyttade invånare ska känna sig välkomna.

Miljö och landsbygd

I Centerpartiets Heby kommun ska hållbarhet stå högt på agendan. Målsättningarna i Agenda 2030 ska fortsätta att vara styrande för kommunens nämnder och förvaltningar i sitt dagliga arbete.

De gröna näringarna är en framtidsbransch. Kommunens många jord- och skogsbrukare är jobb-skapare och producenter, och en viktig del av kommunens själ och ekonomiska stabilitet. Heby är en kommun med många hästar och vi ser hästnäringen som en viktig och växande bransch, med stor potential för arbetstillfällen, rekreation och fritidsaktiviteter.

En levande landsbygd med öppna landskap och en god beredskap kräver lokal produktion av mat. Vi vill se mer djurhållning med betande kor, får och andra djur i kommunen Problemen med den växande vargstammen i kommunen är ett reellt hot mot detta och är något vi i Centerpartiet ser allvarligt på. Vi vill uppmuntra till ökad samverkan mellan länsstyrelsen, djurägare och jägare/jaktlag.

Vi värnar om det närproducerade. Maten som serveras på skolor, vårdboenden och övrig offentlig verksamhet ska så långt som möjligt fortsatt vara producerad och upphandlad av lokala aktörer. Det finns gott om vildsvin i kommunen som även orsakar skador på brukad åkermark. Vildsvinskött är både klimatsmart och en förhållandevis billig köttråvara. Därför vill vi se en ökad avskjutning av vildsvin och att kommunen satsar på att servera vildsvinskött i offentlig verksamhet.

Heby kommun har mycket åkermark och den behöver finnas kvar också till framtida generationer. Kommunen bör så långt som möjligt undvika att exploatera bra åkermark. Den behövs för att producera mat till en växande befolkning.

Kommunen ska samverka med andra aktörer för att öka andelen förnybar energi och öka takten med energieffektiviseringar och energisparande. Vi ska stötta lokala aktörer som producerar biodrivmedel och –bränsle. Sala-Heby Energi AB (SHE) är en viktig aktör i arbetet för energiomställningen. Vi vill att kommunens fastighetsbolag bygger ut solel på alla sina fastigheter där så är görligt. Solel ska uppmuntras i hela kommunen. Kommunen ska fortsätta att utveckla arbetet med att på ett säkert sätt återföra vårt rötslam till jord- och skogsbruk för ett effektivare kretslopp. Att arbeta för en lokal biogasanläggning och återföra resterna till ett kretslopp är ett sätt att bruka utan att förbruka.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunens vattentäkter och reservvattentäkter ska värnas och hålla god kvalitet. Våra sjöar och vattendrag ska förvaltas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Där är till exempel ideella föreningars insatser för att rädda våra sjöar från igenväxning mycket viktiga. Vi vill se en ökad flexibilitet i hanteringen av det lokala strandskyddet vid små sjöar och vattendrag i kommunen för att uppmuntra till byggande och utvecklad näringsverksamhet.

Det finns gott om skog i vår kommun. Skogen en viktig pusselbit i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och har dessutom den fantastiska förmågan att sänka halten av koldioxid i luften. En stärkt äganderätt som bygger på frivilliga skyddsformer tror vi är en vinst för både skogsägare och miljön.

Vi vill:

 • Bruka utan att förbruka.
 • Värna äganderätten.
 • Fortsätta arbeta enligt Agenda 2030.
 • Uppmuntra hästnäringen.
 • Uppmuntra kött- och mjölkproduktion.
 • Värna det lokalproducerade i kommunal upphandling.
 • Se mer vildsvinskött inom offentliga kök.
 • Att kommunen undviker byggnationer på bra åkermark.
 • Satsa på fossilfria drivmedel och förnybar energi som solel.
 • Arbeta för en lokal biogasanläggning.
 • Att våra vattendrag och vattentäkter värnas långsiktigt.
 • Flexiblare hantering av det lokala strandskyddet.

Kultur och fritid

Heby kommun har med sin närhet till flera storstadsområden stora möjligheter att utveckla landsbygdsturism och fritidsaktiviteter som Fest i Heby-veckan är ett lysande exempel på. Ideella föreningar och fungerande byalag är viktiga för kommunen och föreningsbidragen fyller en viktig funktion. Det är viktigt att kommunen säkerställer att enbart demokratiska föreningar som inte är diskriminerande får kommunalt bidrag till sina verksamheter.

En meningsfull fritid är viktig för att kunna utvecklas som människa. Kommunen kan och ska underlätta när det är möjligt för ideella föreningar och privatpersoner att skapa en meningsfull fritid. Det är särskilt viktigt för våra barn och ungdomar.

Vi värnar våra kulturmiljöer och värdefulla byggnader, och vi vill skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsutbud för kommunens innevånare och därmed också öka kommunens attraktionskraft för inflyttning. Kulturlandskapet är skapat av engagemang av människor i generationer. Vi värnar betesmarker och jordbruket och det privata ägandet av skog och mark. Modern forskning visar att ett rikt kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för människors val av boendemiljö och en kommuns attraktivitet för inflyttning. Vi vill öka tillgängligheten till friluftsliv genom tydliga vandringsleder och promenadstråk i tätorterna.

Kommunen har verkliga spetsattraktioner i exempelvis Färnebofjärdens nationalpark och Östa naturreservat, vilka bör lyftas fram. Vi vill att kommunen marknadsför Tärnsjö, med fokus på att utveckla besöksmål i Östaområdet i samverkan med föreningar och andra intressenter. Vi vill arbeta för en turistcykelväg mellan Tärnsjö och Östa.

Myggbekämpning är avgörande för att livskvaliteten inom de drabbade delarna av kommunen ska vara fortsatt god. Vi vill se långsiktighet i detta arbete, och inte behöva ansöka om statliga pengar varje år för att få det som är en självklarhet och dessutom riskera att beslut försenas.

Det är viktigt att alla har tillgång till litteratur och samhällsinformation, vi värnar om kommunens bibliotek.

Vi vill:

 • Att föreningarna ska kunna samutnyttja kommunala lokaler.
 • Stödja organiserade mötesplatser och fritidsaktiviteter för kommunens invånare, i synnerhet barn och ungdomar.
 • Marknadsföra kommunen genom våra fina naturområden Färnebofjärdens nationalpark och Östa naturreservat.
 • Ha en långsiktigt hållbar och förutsägbar myggbekämpning.
 • Värna biblioteksverksamheten.

Trygghet, vård och hälsa

Genom hela livet är vi beroende av att den offentliga välfärden fungerar. Upplevd trygghet handlar inte enbart om oro för att utsättas för brott, utan också om hur den offentliga välfärden fungerar. Vi vill se fler poliser så att människor verkligen upplever lokal polisiär närvaro. Samverkan mellan polisen, kommunen, regionen och alla våra föreningar och privata initiativ har stor betydelse.

Verksamheter för barn och ungdomar, socialtjänsten och skolan är viktiga aktörer för en trygg uppväxt. Allt för att förebygga social utsatthet, missbruk av droger och att någon hamnar i kriminalitet. Förebyggande arbete är viktigt. Vi vill se tidiga insatser och att samarbetet mellan de olika kommunala förvaltningarna fortsätter att utvecklas. Idag har vi alltför många unga vuxna som behöver stöd av olika slag, självförsörjningen måste öka.

Människor med olika hinder i sin vardag ska ha en självklar plats på arbetsmarknaden och ges möjlighet till ett inkluderande liv.

Gamla liksom unga behöver sociala kontakter. Centerpartiet vill att anpassade, såväl gröna som sociala mötesplatser ska uppmuntras, exempelvis matlag och dagverksamheter som har en förebyggande effekt och minskar större vårdbehov längre fram.

Det behövs fler platser inom äldreomsorgen. Snart står det nya äldreboendet Lövsta klart i Heby samhälle. Under nuvarande mandatperiod så har södra kommundelen haft färre äldreboendeplatser än den norra. När Lövsta är igång så vill vi bygga om och ut Tallgården i Östervåla till ett modernt äldreboende som motsvarar dagens krav på god boende- och arbetsmiljö.

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet samt att kontinuteten är viktig med antalet personer som en hemtjänsttagare möter. Det har nu minskat och är nu nere på 13 personer under en 14-dagarsperiod. Det innebär att Heby kommun tillhör de 25 procent kommuner i landet med högst personalkontinutet. Att bibehålla eller ännu mer förbättra personalkontinuteten är en prioriterad fråga. När man är i behov av hemtjänst så ska man veta att det är så få olika personal som möjligt i ens hem. Personalen ska ges goda möjligheter att tillgodose dessa behov.

Det kan också handla om att i möjligaste mån kunna välja vilket boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med i äldreomsorgen. För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att äldre ska få samma möjlighet att välja. Då kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. Valfriheten ska vara lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen.

För gamla och sjuka personer är det särskilt viktigt att vård och omsorg håller ihop, men det är just för denna grupp som den i många fall splittrade vården ställer till störst besvär. Kommunen ska samarbeta med regionen för en god och nära vård. Ingen ska behöva vårdas kvar på sjukhus i onödan bara för att samarbetet inte fungerar eller för att beredskapen hos kommunen inte finns.

För att garantera trygghet och kvalitet måste rehabilitering, vård och omsorg i högre grad utformas i sammanhängande vård- och rehabkedjor. Med denna utgångspunkt kan vården kring äldre och de mest sjuka bli tryggare och mer tillgänglig.

Vi vill:

 • Att Heby kommun ska ha en polisnärvaro med god lokalkännedom.
 • Privata alternativ inom vård och omsorg ska ha samma villkor som offentligt drivna verksamheter.
 • Att de sociala mötesplatserna för äldre, såsom exempelvis matlag och dagverksamheter, ska utökas.
 • Hög personalkontinutet i hemtjänsten.
 • Utveckling och nytänkande inom vård och omsorg.
 • Att ta vara på de positiva möjligheter som ges av tekniska och digitala hjälpmedel inom vården och omsorgen.
 • Att regelverk vid biståndsbedömning och myndighetsutövning ska vara utformade med ett tydligt medborgarperspektiv.
 • Att anhöriga som vårdar närstående kan erbjudas avlastningsalternativ och rådgivning.
 • Kommunen ska samarbeta med Region Uppsala kring psykisk ohälsa, missbruk och hälsofrämjande åtgärder.
 • Kommunen ska arbeta för förebyggande insatser av missbruk av alkohol och narkotika till barn, unga och unga vuxna som är aktuella inom socialtjänsten.
 • Kommunen ska samarbeta med Region Uppsala kring tidiga insatser för våra barn och unga med psykisk ohälsa eller social utsatthet.
 • Kommunen ska samarbeta med Region Uppsala kring god och nära vård i enlighet med överenskommelsen om Effektiv och Nära Vård 2030.

Det livslånga lärandet

Förskolan ska erbjuda alla barn en trygg och stimulerande miljö under den tid barnen vistas där. Vi stöder kooperativa och privata förskolor, de fyller en viktig funktion i vår kommun. Förskolan är en del av det livslånga lärandet och ska förbereda barnen för skolan.

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla elever i Heby kommun ska kunna lämna skolan med godkända betyg, gott självförtroende och respekt för andra. Det ska tydligt framgå för lärare, elever och föräldrar vilka kvalitativa krav som krävs för att nå målen.

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men att även den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Alla ska känna sig trygga i skolan. Skolan ska ta till vara elevens resurser och potential. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har, alla är egna unika individer med egna meriter. Vi vill behålla alla våra skolor på våra orter, små barn behöver små skolor. Centerpartiet har jobbat aktivt med planeringen av vi nu ska bygga nya skolor i Vittinge och Harbo.

Idag har vi en friskola i Huddunge och det tycker vi är positivt. Det ökar möjligheterna för elever och föräldrar att välja en skola som passar just dem.

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta individuella lösningar som gör att varje barn når målen.

Det ska vara säkert att gå till skolan. Alla busshållplatser och resor till och från skolan måste vara trygga miljöer.

Skolhälsovården är viktig för att alla barn och ungdomar ska må bra, vilket t.ex. kan ske genom ungdomsmottagning. Musikskolan och dess verksamhet ska gå mot en kulturskola samt stödjas och utvecklas i samarbete med grundskolorna. Särskoleverksamheten ska bedrivas med god kvalitet. Miljöer där barn vistas, t.ex. lekplatser och skolgårdar, ska vara trygga och fria från giftiga ämnen.

Eleverna ska ha möjlighet att välja gymnasieprogram och gymnasieort. I vår småföretagstäta kommun har lärlings- och yrkesutbildning samt praktik stor betydelse för den framtida utvecklingen. Centrum för livslångt lärande, CLL, ska fortsätta att utveckla lärlingsutbildningar. Idag finns exempelvis barnskötare/elevassistent, solcellsmontör och undersköterska. Ett ökat samarbete med andra kommuner kan utveckla möjligheterna till vuxenstudier. Vi behöver öka andelen ungdomar som studerar vidare på högskola och universitet.

Vi vill:

 • Att nuvarande skolor ska vara kvar.
 • Att förskolan ska erbjuda alla barn en trygg och stimulerande miljö.
 • Att alla elever ska lämna grundskolan med goda kunskaper, gott självförtroende och respekt för andra.
 • Att barn med särskilda behov ska uppmärksammas och insatser ska ske så tidigt som möjligt.
 • Att alla elever ska ha tillgång till stöd vid behov.
 • Att elever som inte går till skolan, på alla upptänkliga sätt ska få hjälp och stöd så att de klarar att gå i skolan.
 • Förbättra arbetsmiljön i skola och klassrum och dra nytta av tekniskt och annat nytänkande.
 • En utveckling av Musikskolan.
 • Utveckla lärlingsutbildningen.
 • Att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.
 • Att höja utbildningsnivån i Heby kommun och ge möjlighet till kompletterande utbildning.
 • Att biblioteken i samarbete med verksamheter inom utbildningsområdet är ett bra stöd till våra studerande.
 • Det ska ta rimlig tid för barnen att ta sig till skolan med skolskjuts.
 • Att barnens miljöer ska vara trygga och fria från gifter.
 • Skolmaten ska vara god och näringsriktig.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.