2019 - Dagordning med Bilagor

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 1)
 8. Fastställande av resultat & balansräkning 2018 (bilaga 2)
 9. Revisorernas berättelse (bilaga 3)
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Verksamhetsplan och budget 2019 (bilaga 4 och bilaga 5)
 12. Beslut om arvoden
  Förslag till beslut:
  Att inga arvoden eller personliga ersättning betalas ut varken till kretsens styrelse eller dess medlemmar för deltagande i stämmor, aktiviteter, utbildningar, etc. Däremot står kretsen vanligtvis för deltagaravgifter, resor och logi om inte annat meddelas för den medlem som kretsstyrelsen har beslutat ”får” delta i ett arrangemang.
 13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2020
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 5 ledamöter närvarande.
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter.
 14. Val av ordförande fram till årsstämman 2020 (bilaga 6)
 15. Val av ledamöter fram till årsstämman 2019 (bilaga 6)
 16. Val av 3 ombud/ersättare till Distriktsstämman 13/4 i Uppsala (bilaga 6)
 17. Val av ombud till partistämma t.o.m. årsmötet 2020 (bilaga 6)
 18. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta (bilaga 6)
 19. Val av representant till Centerdistriktets valberedning (bilaga 6)
 20. Val av valberedning för Knivstakretsen
 21. Val av nämndeman från Centerpartiet i Knivsta
 22. Övrigt från styrelsen
  5MP
  Kommundagarna 2019
  Regeringsfrågan
  EP-valet 2019
 23. Behandling av inkomna motioner
 24. Övriga vid mötet väckta frågor
 25. Avslutning

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.