2020 - Dagordning med Bilagor

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredrag av Daniel Lindqvist: ”Vad gör en ny kommundirektör i Knivsta?”
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2019 (bilaga 1 , 136.8 kB.)
 9. Fastställande av resultat & balansräkning 2019 (bilaga 2 , 119.9 kB.)
 10. Revisorernas berättelse (bilaga 3 , 43.1 kB.)
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Verksamhetsplan och budget 2020 (bilaga 4 , 105 kB. och bilaga 5 , 169.5 kB.)
 13. Beslut om arvoden
  Förslag till beslut:
  Att inga arvoden eller personliga ersättning betalas ut varken till kretsens styrelse eller dess medlemmar för deltagande i stämmor, aktiviteter, utbildningar, etc. Däremot står kretsen vanligtvis för deltagaravgifter, resor och logi om inte annat meddelas för den medlem som kretsstyrelsen har beslutat ”får” delta i ett arrangemang.
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2021
 15. Val av ordförande fram till årsstämman 2021 (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 16. Val av ledamöter fram till årsstämman 2021 (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 17. Val av 3 ombud/ersättare till Distriktsstämman 18/4 i Skokloster (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 18. Val av ombud till ev. partistämma t.o.m. årsmötet 2021 (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 19. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 20. Val av representant till Centerpartiets seniornätverk (bilaga 6 , 75.8 kB.)
 21. Val av valberedning för Knivstakretsen
 22. Övrigt från styrelsen
  Information om 5-partimajoritetens arbete
  Rapport från Uppsaladistriktets ”strategidagar i Älvkarleö”
  Diskussion: ”Vad gör Sverige till ett bättre land 2030”
 23. Behandling av inkomna motioner
 24. Övriga vid mötet väckta frågor
 25. Avslutning


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.