2021 - Dagordning med Bilagor

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredrag av Catarina Deremar: "45 dagar i riksdagen på 15 minuter"
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 (bilaga 1 , 153.2 kB.)
 9. Fastställande av resultat & balansräkning 2020 (bilaga 2 , 119.7 kB.)
 10. Revisorernas berättelse (bilaga 3 , 43.3 kB.)
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Verksamhetsplan och budget 2021 (bilaga 4 , 105.6 kB. och bilaga 5 , 189.1 kB.)
 13. Beslut om arvoden
  Förslag till beslut:
  Att inga arvoden eller personliga ersättning betalas ut varken till kretsens styrelse eller dess medlemmar för deltagande i stämmor, aktiviteter, utbildningar, etc. Däremot står kretsen vanligtvis för deltagaravgifter, resor och logi om inte annat meddelas för den medlem som kretsstyrelsen har beslutat ”får” delta i ett arrangemang.
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2021
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 4 ledamöter närvarande
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter
 15. Val av ordförande fram till årsstämman 2022 (bilaga 6 , 307.3 kB.)
 16. Val av ledamöter fram till årsstämman 2022 (bilaga 6 , 307.3 kB.)
 17. Val av 3 ombud/ersättare till Distriktsstämman 24/4 via Zoom (bilaga 6 , 307.3 kB.)
 18. Val av 1 ombud/2 ersättare till partistämma t.o.m. årsmötet 2022 (bilaga 6 , 307.3 kB.)
 19. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta (bilaga 6 , 307.3 kB.)
 20. Val av valberedning för Knivstakretsen
 21. Regler för nomineringsprocessen i Knivstakretsen
  Förslag till beslut:
  Att anta normalregler för nomineringsprocessen till KF i Knivsta 2022 (bilaga 7 , 53.5 kB.)
  Att utse styrelsen till nomineringskommitté fram till kretsårs- tillika nomineringsstämman 2022
 22. Informationspunkter
  Val- och kommunikationsstrategi 2022
  "C-ockenmöten" och rekrytering
  Kyrkovalet
  Policy: "Centerpartiets verksamhet ska vara trygg..." (bilaga 8 , 184.9 kB.)
 23. Behandling av inkomna motioner
 24. Övriga vid mötet väckta frågor
 25. Avslutning


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.