2022 - Dagordning med Bilagor

Delta online via Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83526835230

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föreläsning Freija Carlsten
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av valsedel för val till Knivsta Kommunfullmäktige 2022 (bilaga 1 , 122.4 kB.)
 9. Fastställande av verksamhetsberättelse 2021 (bilaga 2 , 167.6 kB.)
 10. Fastställande av resultat & balansräkning 2021 (bilaga 3 , 57.2 kB.)
 11. Revisorernas berättelse (bilaga 4 , 32.9 kB.)
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Verksamhetsplan och budget 2022 (bilaga 5 , 154.8 kB. och bilaga 6 , 47 kB.)
 14. Beslut om arvoden
  Förslag till beslut:
  Att inga arvoden eller personliga ersättning betalas ut varken till kretsens styrelse eller dess medlemmar för deltagande i stämmor, aktiviteter, utbildningar, etc. Däremot står kretsen vanligtvis för deltagaravgifter, resor och logi om inte annat meddelas för den medlem som kretsstyrelsen har beslutat ”får” delta i ett arrangemang.
 15. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2023
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 4 ledamöter närvarande
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter
 16. Val av ordförande fram till årsstämman 2023
 17. Val av ledamöter fram till årsstämman 2023
 18. Val av 4 ombud/ersättare till Distriktsstämman 24/4
 19. Val av 1 ombud/2 ersättare till partistämma t.o.m. årsmötet 2023
 20. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta
 21. Val av valberedning för Knivstakretsen
 22. Informationspunkter
  Val- och kommunikationsstrategi 2022
 23. Behandling av inkomna motioner
 24. Övriga vid mötet väckta frågor
 25. Avslutning


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.