2024 - Dagordning med Bilagor


Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Kvällens gäst: Mattias Johansson, Uppsala, ledamot av partistyrelsen
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2023 (bilaga , 302.1 kB. 2)
 9. Fastställande av resultat & balansräkning 2023(bilaga 3 , 107.6 kB.)
 10. Revisorernas berättelse (Presenteras under stämman)
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Verksamhetsplan och budget 2025 (bilaga 5 , 160.8 kB. och bilaga 6 , 76.9 kB.)
 13. Beslut om arvoden
  Förslag till beslut:
  Att inga arvoden eller personliga ersättning betalas ut varken till kretsens styrelse eller dess medlemmar för deltagande i stämmor, aktiviteter, utbildningar, etc. Däremot står kretsen vanligtvis för deltagaravgifter, resor och logi om inte annat meddelas för den medlem som kretsstyrelsen har beslutat ”får” delta i ett arrangemang.
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2024
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 4 ledamöter närvarande
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter
 15. Val av ordförande fram till årsstämman 2025 (bilaga 7 , 72.3 kB.)
 16. Val av ledamöter fram till årsstämman 2025 (bilaga 7 , 72.3 kB.)
 17. Val av 4 ombud/ersättare till Distriktsstämman 13/4
 18. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta
 19. Val av valberedning för Knivstakretsen
 20. Informationspunkter
  Aktuellt i kommunen - Boo
  Nya styret i Regionen - Kerstin, Birgitta, Per
  4 spår i Knivsta - Benny, Lars, Boo
  Kyrkopolitik - Kerstin
  EU-valet - Linus, Per
 21. Behandling av inkomna motioner (bilaga 8 , 143.1 kB. & Bilaga 9 , 118.1 kB.)
 22. Övriga vid mötet väckta frågor
 23. Avslutning


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.