grön politik med fötterna på jorden

Handlingsprogram för Centerpartiet i Östhammars kommun 2022–2026

Vår grundberättelse

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och sin egen framtid. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid. Vi förenas i våra jordnära liberala värderingar och genom vår företagsamhet driver vi igenom politik som gör människors liv bättre.

Välfärd och tillväxt genom hållbar utveckling – den gröna tråden

Centerpartiet i Östhammars kommun vill att besluten tas så nära dem det gäller som möjligt. Vi tycker det är rimligt att vi alla ska kunna påverka vår egen vardag. Det handlar om öppenhet och självbestämmande, men också om ansvar och samarbete. Vi har antagit detta handlingsprogram för mandatperioden 2022–2026. Det ska utgöra grunden för de många frågor och beslut som vi kommer att ställas inför under kommande år, en del känner vi redan till, men många nya saker kommer också att behöva hanteras. Klimat- och miljöfrågorna är övergripande och blir avgörande för många ställningstaganden. Viktiga är också diskussionerna om trygghet och hur vi tar emot nya kommuninvånare på bästa sätt. I texterna utvecklar vi vår syn på några olika sakområden, lyfter fram några av de många punkter vi vill arbeta för att förverkliga.En röst på Centerpartiet är en röst för allas lika värde och frihet, för levande landsbygd och ett bra liv för människor i hela Sverige.

Vi har i olika majoriteter lett det politiska arbetet i kommunen under flera mandatperioder. Goda samarbeten kring bra sakpolitik är Centerpartiets grundläggande arbetssätt, såväl i kommunen som i region- och rikspolitik. Vi är med och styr i 19 av landets 21 regioner, i bortåt 200 kommuner och påverkar aktivt genom olika samarbeten på riksnivå. Genom att finnas med i beslutande församlingar på alla nivåer, ser vi till att ”den gröna tråden” finns med, att politiken håller ihop.

Samhällsbygget

Vårt samhällsbygge utgår från den enskilda människan. Det han eller hon inte klarar av ensam löser man gemensamt i familjen, byalaget, arbetslaget, eller i andra grupper och sammanslutningar. På samma sätt fungerar det i politiken. Samhället byggs underifrån där frågor som behöver lösas gemensamt först hanteras i kommunen, därpå i regionen/länet och sedan följer statlig och ibland EU- eller global nivå. Det kan låta som stora ord i ett kommunpolitiskt program, men faktum är att mycket i vår Östhammarsvardag direkt påverkas av världspolitiken. Högst aktuella exempel är pandemin, klimatfrågorna, krisberedskap och energipolitiken. Men arbetet börjar i våra lokalsamhällen, där skapas utveckling, delaktighet och tillit.

Vi tror på människors förmåga att bestämma över sitt liv och skapa sin egen framtid. Människor i hela landet behöver få mer att säga till om i sin vardag. Vi vill till exempel att du ska kunna välja den vårdcentral eller skola som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

Vi tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till. Inte för statsbudgetens skull, utan därför att ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på framtiden. Men jobb skapas inte av politiker, utan av entreprenörer som kan anställa. Därför arbetar vi för att ge dem bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb i såväl Stockholm, Östersund som Östhammar.

Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sina drömmar. Bonden som äger sin mark, familjen som äger sin bostad, pensionären som har ett sparkapital, för alla innebär tillgången till ett eget kapital att de blir mindre sårbara och mindre beroende. Det ger större självbestämmande och utrymme att tänka långsiktigt. Personligt ägande är, även för den med knappa resurser, ett sätt att öka både frihet och trygghet.

 • Bättre och snabbare service för företagare i kontakterna med kommunen genom ”en väg in” – Östhammar direkt för företag. I dag har kommunen en företagslots som också behöver bli mer synlig och snabbfotad.
 • Tillsynsavgifter tas ut efter utförd tillsyn i stället för fast årsavgift. Ny lagstiftning kommer att ge kommunen denna möjlighet och den ska införas snarast.
 • Kommunala taxor som är lätta att förstå för bygglov, tillsyn, tillstånd mm. Skattefinansiering av allmänna rådgivningstjänster för att hjälpa den sökande att lyckas med sitt projekt.
 • Kommunens myndighetsutövning ska alltid präglas av likabehandling, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Det ska vara enkelt att driva företag i Östhammars kommun.
 • Alla avsättningar av mark/vatten för naturskydd ska baseras på frivilliga överenskommelser med markägare och ersättning ska utgå.

Politik i vardagen

För oss i kommunen gäller det att med spaning utåt göra de kloka valen för just vår lilla del av världen. Det är en svår balansgång att besluta i frågor som ibland har en till synes negativ påverkan i vardagen, men ändå är nödvändiga i ett större perspektiv. Politik handlar ju mycket just om detta, att prioritera och hantera målkonflikter.

En av de stora uppgifterna för lokala politiker är att till medborgarna på tydligt sätt föra ut och förklara de vägval vi gör. Förhoppningsvis kan detta handlingsprogram ge underlag och hjälp i det arbetet.

 • Tidig information om beslutsalternativ och dialog är nödvändig för att skapa möjligheter till verkligt medborgarinflytande.
 • Stötta utveckling av samlande föreningsråd i kommundelarna. Det kan underlätta rekrytering till föreningsstyrelser, ge bättre lokal samverkan och effektivare användning av resurserna.
 • Kommunen har ett stort ansvar att samverka med alla de ideella krafter som vill utveckla sina lokalsamhällen. Landsbygds- och föreningsutveckling ska stödjas genom uppmuntran och medfinansiering i projekt som kräver kommunens engagemang.

Likvärdig tillgång till samhällsservice

Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man bor. Centerpartiets uppgift är att utgå från olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av landet. Det gäller såväl städer, små samhällen som landsbygd. Alla människor ska garanteras tillgång till sjukvård, kultur, utbildning och omsorg samt fysisk och digital infrastruktur.

 • Kommunen ska ta grundansvar för samordning av utbyggnad av digital infrastruktur i hela kommunen.
 • Driva på region och stat för färdigställande av väg 288. Arbeta för säkra och bra vägar i hela kommunen, exempelvis i samband med utbyggt slutförvar i Forsmark. Fortsatt utvecklad hamnverksamhet i Hargs hamn med hänsynstagande till närboende och miljö.
 • Östhammars kommun är flerkärnig med sex tätorter och en stor landsbygd som skapar många goda lokalsamhällen. Vi vill ge bra möjligheter till privata och offentliga satsningar på många platser runt om i hela kommunen.
 • Ökad press på Upplands Lokaltrafik att satsa på anropsstyrd trafik på landsbygden, såväl på land som i vår skärgård. Ökade satsningar på cykelvägar, inte minst vid större vägombyggnader. Det ska vara lätt att komma till sin närbelägna busshållplats, även för landsbygdsbor. Vid vägrelaterade trafiksäkerhetsåtgärder som räcken och refuger ska särskild hänsyn tas till jordbrukets transporter och andra arbetsfordon.

En rik kommun med utmaningar

I Östhammars kommun bor cirka en tredjedel av befolkningen på landsbygden medan resten fördelas på sex tätorter. Det innebär högre kostnader för infrastruktur och samhällsservice jämfört med kommuner med mer tätortskaraktär. För att hantera dessa utmaningar behöver vi vara öppna för kreativa lösningar. Vi har stora tillgångar i form av levande jord- och skogsbruk, en rik kust och skärgård, flera större och många mindre företag, som ger en mycket bra arbetsmarknad. Hos oss finns en av landets största energiproducenter, en världsledande hårdmetallfabrik, en expanderande hamnverksamhet och snart kanske även en återöppnad gruva, med inriktning på modern och klimatanpassad järnframställning. Därtill ska också läggas slutförvaren av olika typer av kärnavfall- ett nationellt ansvarstagande som på många sätt påverkar vår kommun.

 • Satsa på utveckling av landsbygdsnav med gemensamma arbetsplatser, kultur- och serviceställen för rikare lokalsamhällen. Gärna i samarbete med bygdegårdar och föreningar!
 • Ökad beredskap och lokal självförsörjning, genom smarta och riktade upphandlingar som möjliggör för lokala företag att lägga anbud. Det gäller såväl livsmedel som verksamheter inom övriga sektorer.

 • Satsning på att bygga nätverk mellan stat, kommun och civilsamhälle, för att ytterligare förstärka kommunens beredskap vid olika typer av kriser.
 • Inom kommunala verksamheter är målsättningen att svensk, årstidsanpassad och om möjligt närproducerad mat serveras.
 • Det småskaliga kustfisket har lång tradition i vår bygd men är nu utrotningshotat. Kommunen måste ta tillvara alla möjligheter för att stötta det lokala kustfisket, på alla nivåer.
 • Bättre och mer långsiktig planering för underhåll av kommunala fastigheter.

Vatten – en livsviktig fråga

Vi har under senare år intensifierat arbetet med att modernisera och förbättra såväl dricksvattenförsörjning som omhändertagande av avlopps- och dagvatten i tätorterna. Mycket arbete och stora kostnader ligger framför oss, men vi börjar äntligen få en god grundkunskap om läget och vad som behöver göras. På landsbygden, där bebyggelsen är glesare, finns andra och ofta bättre förutsättningar till miljösmarta och kretsloppsanpassade lösningar. Men även i de framtida VA-systemen i tätorterna måste ökat kretsloppstänkande och smartare vattenanvändning utvecklas.

Våra vattendrag och kustvatten är ofta hårt belastade av historiska utsläpp, något som är svårt att åtgärda på kort sikt. Näringsämnen recirkulerar i fjärdarna även om dagens utsläpp är små. Här finns på sikt plats för många lokala insatser som satsningar på våtmarker, fastläggning av fosfor, bättre brukningsmetoder och nya smarta avlopp med återvinning av näringsämnen. Även från klimat- och beredskapssynpunkt är kvarhållande och uppbromsning av vatten i landskapet viktiga satsningar. Det kan både skydda marker från översvämningar och bidra till ökad grundvattenbildning.

 • En projektanställd lokal vattensamordnare börjar under 2022 arbeta med att initiera, stötta och stimulera enskilda, företag och kommun till att starta projekt inom vattenhushållning och förvaltning. Det kan vara lantbrukare som vill anlägga våtmarker, avloppsrådgivning till privatpersoner, vassröjning, fiskevård med mera. Avloppsrådgivning till privatpersoner finns redan – ännu ett exempel på kommunala satsningar som hjälper till att få i gång konkreta åtgärder på olika nivåer. Det vill vi bygga vidare på!
 • I nyproducerade hus bör vi satsa på utvecklingsprojekt med dubbla vattensystem, med återanvändning av bad- och tvättvatten. Andra viktiga frågor är uppsamling av regnvatten och alltid lokalt omhändertagande av dagvatten.

Kultur är grunden

Kultur omfattar allt från djupaste mening, ytlig underhållning, kunskap och gemenskap, till näringsliv och handel. Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors självförverkligande och delaktighet i samhället. Ett samhälle med blomstrande kultur och bildning, som innefattar alla, ger de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Kultur- och fritidsverksamheter spelar också en avgörande roll i arbetet med att välkomna nya svenskar och bidrar till integration och delaktighet i samhället.

Samhällsstöd till kultur, bildning och fritid medför stora vinster. Det stärker civilsamhället och demokratin, ger möjligheter för talanger att utvecklas och ger grund för vård av kulturarv och historia. Även när kulturen är offentligt finansierad mår den bäst av att så långt som möjligt slippa politiska pekpinnar och ingrepp. Politiken ska fokusera på att skapa förutsättningar för alla att delta i kulturlivet.

 • Utveckla kulturskolan, som även i fortsättningen ska vara kostnadsfri.
 • Fortsatt kommunalt stöd till studieförbunden.
 • Fortsätt utveckla biblioteken och Kulturhuset Storbrunn som mötesplatser för kultur i många former för alla medborgare. Satsa på mångfald och tillgång till kulturaktiviteter för alla.
 • Förstärkta satsningar på att lyfta fram vår bygds rika natur och kultur. Fler leder för vandring och cykling, bättre skyltning och informationsmaterial.
 • Fritidsverksamheter för barn och unga i alla tätorterna. De är viktiga mötesplatser och ger trygghet och sammanhållning. På landsbygden kan stöd till bygdegårdarna ge fler verksamheter riktade till ungdomar som dataspelsklubbar, film, musik med mera.
 • Friluftsliv, idrott och sport ska kunna utövas av alla, oavsett kön, ålder eller funktionsvariationer. Det är inte minst en viktig folkhälsofråga. Kommunens stöd ska fördelas rättvist med hänsyn till tjej- respektive kill-sporter. Idrottsanläggningar ska finnas på flera orter, men alla typer av anläggningar kan av ekonomiska skäl inte finnas i varje tätort.
 • Utvecklat samarbete med föreningslivet kring ägande och drift av idrottsanläggningar.

Livslångt lärande

Målsättningen är en väl fungerande förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning med hög kvalitet inom alla områden. Skolan ska ha en effektiv organisation som använder resur­serna med fokus på lärande och kunskap. Engagerade föräldrar tar aktiv del i skolans utveckling och skapar tillsammans med motiverade lärare och elever en trygg skolmiljö, där skolan är en integrerad del i samhället.

En bra start

Förskolan ska på ett roligt, kreativt och tryggt sätt stimulera barns utveckling och lärande. Om man redan i tidig ålder når barn som riskerar framtida svårigheter i skolan, ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. Vi behöver arbeta för bättre förutsättningar för personalen i förskolan. Viktiga frågor är till exempel gruppstorlek, antal barn per personal och andel utbildad personal. Vi behöver även fortsätta arbetet med att utveckla våra lärmiljöer såväl inne som ute.

Hög kvalitet på undervisningen

Alla barn, oavsett social och ekonomisk bakgrund, ska få de förutsättningar som de behöver för att komma till sin rätt, i såväl förskola som skola. Allas kreativitet och lust att lära, ska tas tillvara, så att de kan växa upp till starka och självständiga individer. Med rätt stöd i rätt tid skapar vi bästa förutsättningarna för att våra barn ska lyckas utifrån sina alldeles egna förmågor.

 • Med välutbildad, engagerad personal och rätt förutsättningar för flexibel undervisning, kan vi möta elever med behov av extra stöd och även de som behöver ytterligare utmaningar.
 • Rätt stöd i rätt tid, satsa på ökat samarbete mellan olika aktörer för att undvika att någon individ tappas bort.

Trygghet och hälsa

Att barnen känner sig trygga i skolan är avgörande för att de ska nå sina studiemål. Ingen ska behöva ha en klump i magen på morgonen och känna oro för att bli psykiskt eller fysiskt illa behandlad under skoldagen. Nolltolerans mot mobbning är en självklarhet!

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat de senaste åren. Skolan är inte en ö utan en del av samhället. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, är avgörande för att minska andelen barn som mår dåligt. Det minskar också risken för att elever får hög frånvaro från skolan.

Barn i dag rör sig generellt alldeles för lite. Flera rapporter har visat på positivt samband mellan fysisk aktivitet och allmänt välmående, men även prestationer i skolarbetet. Skolgårdarna ska utvecklas så att de stimulerar barnen till rörelse och aktivitet.

 • Fysisk aktivitet varje dag för alla skolstadier ska vara en målsättning.
 • Det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling ska utvecklas och stärkas.
 • Föräldrars och andra vuxnas engagemang är en viktig resurs i skolans arbete och ska aktivt uppmuntras.

Alla behövs, nu mer än någonsin!

Det ska vara lätt att byta spår under sitt arbetsliv och även att komplettera saknad gymnasieutbildning. För att kunna möta framtidens krav och utmaningar behöver vi en fortsatt stark vuxenutbildning. Utbildning är en viktig och flexibel insats för att stötta människor igenom hela deras arbetsliv.

Våra medarbetare

Det är viktigt att kommunen är attraktiv och konkurrenskraftig som arbetsgivare. Vi är beroende av professionella och kompetenta medarbetare. I dag har vi en förhållandevis låg personalomsättning i kommunens skolverksamhet, men vi ser en allt hårdare konkurrens om kompetensen.

 • Kontinuerlig uppmärksamhet på medarbetarnas förutsättningar, deras arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling – och löneutveckling. Ett exempel är inom förskolan; fem barn per anställd är ett lämpligt mål att sträva mot.

Trygghet och omsorg

Målsättningen är ett gott liv med bra livskvalitet och trygghet i alla åldrar, där valfrihet och hänsyn till den enskildes behov och vilja präglar all verksamhet. När man behöver vård eller omsorg ska den finnas lätt tillgänglig, för alla, i såväl stad som på landsbygden. Samverkan mellan regionen och kommunen ska utvecklas och stärkas. De regler och rutiner som finns ska naturligtvis följas och genomförandet ska följas upp på individnivå. Datasystemen ska underlätta för personalen, inte innebära extra krångel.

Bra vård kräver bra personal

Personalen inom vård- och omsorg ska ha väl definierad och erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter. Under den gångna mandatperioden har omsorgen om våra äldre utvecklats och stärkts genom införandet av Trygg och hållbar äldreomsorg. Personer med demenssjukdom har nu större möjlighet än tidigare att få vård och omsorg av personal som har särskild utbildning för att ta hand om personer med sådan sjukdom. Arbetsmiljön är mycket viktig när man arbetar inom vård och omsorg. Mår personalen bra, blir vården och omsorgen bra. Att känna att man kan utvecklas inom sitt yrke är viktigt och en pusselbit i en bra arbetsmiljö. Erfarenheter från ny forskning ska snabbt tas tillvara på våra äldreboenden och i hemtjänsten.

 • Personal inom vård och omsorg ska ha möjlighet till fort- och vidareutbildning varje år, på distans, i form av seminarier eller dylikt.
 • Under den kommande mandatperioden ska alla som arbetar med personer med demenssjukdom ha särskild utbildning för detta.
 • Alla som arbetar inom vård och omsorg ska ha lägst undersköterskeutbildning.
 • Den så kallade Äldreplanen, som ligger till grund för införandet av Trygg och Hållbar äldreomsorg, ska uppdateras i nära dialog med bland annat pensionärsföreningar.
 • Den som behöver plats på särskilt boende ska få det, men vi ska också arbeta för att utveckla flera service- och trygghetsboenden, mellanformer av äldreboenden där social gemenskap och grundtrygghet finns för äldre som i övrigt klarar sin vardag själv.

Teknik och samverkan

Samverkan med anhöriga är av största vikt i vården och omsorgen. Individens behov och vilja i centrum kräver att närstående, särskilt när det gäller personer med demenssjukdom, utgör en brygga mellan den enskilde och vården och omsorgen.

Välfärdstekniken utvecklas hela tiden. Trygghetskameror, läkemedelsrobotar och GPS- klockor är några exempel på ny teknik som innebär större trygghet och bättre omsorg för den enskilde och även för anhöriga.

 • Välfärdsteknik ska nyttjas i högre utsträckning och frigjorda personalresurser ska användas för bättre omsorgskvalitet med mer sociala aktiviteter och utomhusvistelse.

Trygghet för alla

Vi behöver identifiera barn i riskmiljöer och sätt in insatser tidigt. Uppmuntra och avdramatisera kontakterna med socialtjänsten. En orosanmälan kan göras anonymt och det är bättre att det blir en för mycket än en för litet. En tidig upptäckt av barn som far illa sker bäst i samverkan mellan skola, ideella organisationer (till exempel idrottsorganisationer, kyrkor och kulturskolan) och socialtjänsten. Sådan samverkan ska därför uppmuntras och organisatoriska och ekonomiska hinder undanröjas.

 • Det ska göras mer känt för allmänheten hur man kontaktar socialtjänsten och att man kan vara anonym.
 • Att leva och bo tryggt i Östhammars kommun förutsätter en räddningstjänst och en polis som är synlig, agerar snabbt och är väl integrerad i lokalsamhället.
 • Vi ska utveckla arbetet för att stötta brottsoffer, i alla åldrar. Det ska göras i bred samverkan med exempelvis polisen, föreningsliv, kyrkan och andra samhällsaktörer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.