Handlingsprogram 2018-2022

Välfärd och tillväxt genom hållbar utveckling

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik

Centerpartiet i Östhammars kommun driver en närodlad politik som innebär att beslu­ten tas så nära dem det gäller som möjligt. Vi tycker det är rimligt att vi alla ska kunna påverka vår egen vardag. Det handlar om öppenhet och självbestämmande men också om en ansvarsfull, grön, jordnära och frihetlig decentralistisk politik.

Centerpartiet i Östhammars kommun har antagit följande handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022. Med det genomgående temat för programmet ”Välfärd och tillväxt genom hållbar utveckling” vill vi forma framtiden i vår kommun – Östhammar.

Vi har i olika majoriteter lett det politiska arbetet i vår kommun under tre mandatperi­oder, de löften vi gått till val på har genomförts i hög utsträckning.

Vi vill aktivt arbeta för att alla ska ha samma möjligheter och ansvar för att ha det liv man vill ha, oavsett var man bor, vilket kön man tillhör, ålder, etnisk/religiös tillhörig­het, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Vi vill ha en miljöpolitik som ger resultat och som tar tillvara de möjligheter och resurser som finns på landsbygden.

Vi vill ha ett välfärdssystem som håller ihop och som utgår från den enskilda människans behov och egna vilja.

För att ge tydliga besked till väljarna om hur vi i Centerpartiet vill fullfölja och utveckla vår politik presenteras här vårt handlingsprogram.

Centerpartiet vill ha väljarnas förtroende att under mandatperioden 2018- 2022 driva bland annat de frågor som vi samlat under huvudrubri­kerna:

 • En ekologiskt hållbar kommun
 • En företagsvänlig kommun
 • En öppen och tillgänglig kommun
 • En trygg och hälsofrämjande kommun
 • En kommun fylld av kunskap

En ekologiskt hållbar kommun

Vår vision:

En kommun med öppna landskap, gröna skogar och levande kust och skär­gård. En stark miljöprofil som ger en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtidsutveckling. Miljöanpassad och effektiv energiförsörj­ning. Maten som serveras i kommunens verksamheter ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det ska vara enkelt att resa inom kommunen och till angränsande kommuner på ett hållbart sätt. Vatten- och avloppssystem ska anpassas efter dagens och framtidens behov och krav. Miljökvalitetsnormer för vatten ska uppfyllas i hela kommunen.

 • Utveckla kommunala miljöredovisnings- och miljöledningssystem samt miljöcertifi­era kommunala verksamheter.
 • Ställa om alla kommunens verksamheter till användning av förnybar energi och stödja privata företag i motsvarande omställning.
 • Ställa höga miljökrav i all kommunal upphandling. Använda ”Upphandlingskrite­rier för hållbar offentlig upphandling”. Gynna svenskproducerade livsmedel, inte minst för att minska riskerna för spridning av multiresistenta bakterier, som är van­ligt före­kommande i andra länder med hög och okontrollerad antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur.
 • Matråd/brukarråd, som redan idag finns vid våra äldreboenden, ska införas i sko­lor och förskolor. Förskolor och skolor ska ges möjlighet att utforma sin egen matse­del, med i första hand lokalt och/eller ekologiskt producerade livsmedel. Elever och personal ska veta var maten kommer ifrån.
 • Öka inköpen från lokala producenter genom att tillsammans med Tierps kommun anställa en koordinator som hjälp vid upphandling.
 • Arbeta för att minska matsvinnet i alla hanteringsled.
 • Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden genom anropsstyrd trafik i dialog med regionen, som har ansvaret för kollektivtrafiken.
 • Fortsätta bygga ut gång- och cykelleder inom och mellan våra sex tätorter och på Gräsö samt mellan Östhammar och Forsmark.
 • Förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag genom tillämpning av mo­dern kunskap och teknik. Fortsatta satsningar på projekt för Östhammars- och Gran­fjärden.
 • Utveckla hållbara VA-system som kan möta framtidens behov när kommunen expande­ Ta fram en framåtsyftande försörjningsplan för vatten och avlopp för hela kommunen.

En företagsvänlig kommun

Vår vision:

Det är möjligt, enkelt och attraktivt att driva företag. De byråkratiska hind­ren för företagande har tagits bort genom ett aktivt regelförenklingsar­bete och bra samverkan mellan kommun och företag. I hela kommunen finns en väl utbyggd infrastruktur med satsningar på såväl vägar och kollektivtrafik som bredband och andra kommunikationslösningar. Här finns ett varierat näringsliv med både stora företag och många livskraftiga småföretag som tar tillvara människors skaparkraft. Ett rikt kulturliv och bra skolor medver­kar till attraktiviteten och gör Östhammar till en föregångskommun.

 • Bredda näringslivet i kommunen genom att stödja och utveckla samarbetet mellan företagarföreningarna och kommunen. Särskilt fokus ska läggas på att skapa goda förut­sättningar för fler företag och jobb inom områdena livsmedel, miljö, besöksnä­ring, energi och teknik.
 • Möjliggöra nyetableringar inom områdena vård, omsorg, utbildning och ser­vice, vil­ket leder till ökad valfrihet för såväl kunder som arbetstagare.
 • Intensifiera kommunens regelförenklingsarbete och förbättra servicen till företagare. Utgångspunkten för all kommunal myndighetsutövning ska vara att hjälpa sökanden att lyckas, utan att tumma på rättssäkerheten.
 • Verka för utvecklad digital infrastruktur och telefoni för arbete, säkerhet och kommu­ni­kationer.
 • Driva på för att få Region Uppsala och Trafikverket att slutföra ombyggnaden av länsväg 288 fram till Börstil och få en säker avfart vid Hökhuvud, förbättra riksväg 76 och länsväg 290. Viktigt för att klara tunga transpor­ter och förbättra säkerheten för närboende vid eventuella kommande bygg­ Länsväg 273 är en viktig länk mot Arlanda och behöver också byggas om för att bli säkrare.
 • Påverka Trafikverket att förbättra underhållet även på mindre vägar, bland annat genom att stödet till enskilda vägar uppmärksammas.
 • Arbeta för att skapa en framkomlig led för trafikanter och gående genom Öregrund till färjeläget i samarbete med Trafikverket.
 • Arbeta för att skapa ytterligare en infart ”Södra länken” till Östhammars tätort.
 • Förbättra möjligheterna till arbets- och studiependling från och till hela Mälardalen och Gävle-Sandvikenområdet.
 • Arbeta för att företagen knyter starkare kontakter med näringslivet och universite­ten i Uppsala. Stimulera till väl fungerande nätverk mellan små och stora företag.
 • Fortsatt arbete för att utveckla Hargs Hamn AB, där kommunen är huvudägare. Hamnen ska bidra med nya arbetstillfällen, bra infrastruktur och miljöanpas­sade trans­porter via sjövägarna.

En öppen och tillgänglig kommun

Vår vision:

Östhammars kommun ska vara öppen och välkomnande och ha 24 000 invå­nare år 2022. Kommunala tjänstemän och politiker har en bra dia­log med invånarna och informerar brett inför alla större beslut. Medbor­garna ges möjligheter att vara med och diskutera och påverka beslutsproces­serna. Vi välkomnar nya invånare därför att mångfalden ökar vår konkurrens­kraft och våra utvecklingsmöjligheter.

 • Slå vakt om det kommunala självstyret som grunden för den lokala demokratin.
 • Stärka medborgardemokratin så att människorna känner delaktighet i beslut som rör dem. Aktiva parter i denna process är bland andra kommunens invånare, företa­gare, föreningar och lokala utvecklingsgrupper.
 • Engagera kommunen i den regionala utvecklingen som en aktiv och pålitlig
 • part till regionens alla nämnder och utskott, samt genom god samverkan med närlig­gande kommuner.
 • Utveckla smarta och användarvänliga digitaliserade lösningar i den kommunala verksamheten. Syftet är att underlätta dialogen med och servicen till medborgare och företagare. Kommunens hemsida ska vara användarvänlig, tydlig och korrekt.
 • Genomföra medborgar- eller företagardialoger i större frågor som rör våra invå­nare eller företagare.
 • Integrera kommunens nya invånare utifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar och samtidigt vara tydliga med vilket eget ansvar som vi förvän­tar oss.
 • Östhammars kommun ska som arbetsgivare erbjuda praktikplatser och instegs­jobb” för nyanlända och andra som står långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden. Vid upphandlingar ska möjligheter till social hänsyn och gynnande av utsatta grup­per tas tillvara.
 • När samhället vill ta mark i anspråk ska alltid äganderätten värnas och marknads­mässig ersättning betalas.
 • Kommunens service till medborgare och kommunens arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämlikhet. Diskriminering i alla former ska aktivt motarbetas.


En trygg och hälsofrämjande kommun

Vår vision:

Ett gott liv med hög livskvalitet och trygghet i alla åldrar där valfrihet och hänsyn till den enskildes vilja präglar all verksamhet. Välfärdstjänster, vård och omsorg har hög kvalitet och tillgänglighet. Den är jämlik oavsett bostadsort, språk, ålder, kön, etnisk/religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Människor ska ha makt över sina egna liv och ta an­svar för sin egen och vår gemensamma framtid.

 • All verksamhet som omfattar barn och ungdomar följer FN:s barnkonvention.
 • Den fysiska miljön, såväl inne i kommunens lokaler som utomhus ska vara tillgäng­lig för alla oavsett funktionsvariation.
 • Uppnå målen i kommunens äldreplan ”Att leva gott som äldre i Östhammars kommun”.
 • Se till att kommunens medarbetare har rätt kompetens för all verksamhet och möjligheter till kompetensutveckling, t ex specialistutbildning inom vård och om­sorg.
 • Fortsätta att utveckla och värna den nära vården tillsammans med regionen.
 • Utveckla stödet till anhöriga och stimulera till att anhörigföreningar bildas vid våra äldreboenden.
 • Stimulera byggandet av olika typer av bostäder för äldre. Det behövs fler hyreslägen­heter och bostadsrätter för de som vill ha ett tryggt boende med viss ser­vice och gemenskap.
 • Utveckla kulturen i vården och omsorgen i samarbete med studieförbunden och frivilligorganisationerna.
 • Fortsätta att ha väl fungerande ambulans, polisväsende och brandförsvar med tyd­lig lokal närvaro.
 • Värna om dem som behöver stöd genom att fortsätta utveckla det förebyg­gande arbetet inom den sociala omsorgen.
 • Stödja kultur- och fritidsaktiviteter i kommunal, ideell och privat regi t ex genom att stimulera verksamheter i bygdegårdar och andra samlingslokaler.
 • Uppmuntra kommunens invånare i alla åldrar till ökad fysisk aktivitet, oavsett bostads­ort, genom att t ex anlägga vandringsleder och utegym. Det är också viktigt att tillgänglighetsanpassa anläggningar så att de kan nyttjas av alla.

En kommun fylld av kunskap

Vår vision:

En väl fungerande förskola, grundskola och gymnasieskola med hög kvalitet inom alla områden. Skolan har en effektiv organisation som använder resur­serna med fokus på lärande och kunskap. Engagerade föräldrar tar aktiv del i skolans utveckling och skapar tillsammans med motiverade lä­rare och elever en trygg skolmiljö där skolan är en integrerad del i sam­hället.

 • Ingen ska behöva gå till skolan med oro för att bli fysiskt eller psykiskt illa behand. Nolltolerans mot mobbning.
 • Utveckla förskolans pedagogiska kvalitet och driva på så att samma krav ställs på alla utförare och att resultatuppföljning genomförs.
 • Fler vuxna i förskolan. Fem barn per personal är ett lämpligt mål att sträva mot.
 • Ge goda förutsättningar till att starta förskolor i icke-kommunal regi.
 • Vi skall ha en skola som ger eleverna kunskap med hjälp av engagerade lärare, mo­dern teknik och aktuell forskning. Skolans resurser ska styras så att elevernas uppnå­ende av kunskapsmålen sätts i första rummet.
 • En skola som är mer flexibel och individorienterad. Varje elev ska få stöd och stimu­lans och utveckla alla sina förmågor. Varje enskild elevs teoretiska, praktiska och soci­ala begåvning ska tas tillvara.
 • Föräldrars och andra vuxnas engagemang är en viktig resurs i skolans arbete och ska aktivt uppmuntras.
 • Kompetensutveckling för personalen i både förskola och skola ska bedrivas, såväl individuell som gemensam.
 • Införa organiserad fysisk aktivitet varje dag i alla skolor för att underlätta inlärning och ge förbättrad motorik.
 • Vidareutveckla Teknik- och Energicollege samt Vård- och omsorgscollege. Arbeta för att gymnasiets utbildningar motsvarar näringslivets och elevernas behov även på längre sikt.
 • Grundskolans och gymnasiets elever ska tränas i entreprenörskap/företagande.
 • Driva på för att få en modern flexibel lärlingsutbildning inom gymnasieskolan.
 • Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet, för såväl lärare som elever. Elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer, oavsett skol­
 • Skapa säkra trafikmiljöer vid våra skolor och förskolor och införa trafikkunskap
 • i gymnasiet. Tillsammans med UL utreda förutsättningarna för att ge alla ungdomar tillgång till busskort.
 • Kulturskolan ska fortsätta utvecklas och vara avgiftsfri.

 

Antaget av kretsstämman 2018-02-08 och slutjusterat av kretsstyrelsen 2018-03-07

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.