Äldres hälsa, vård och omsorg

Allt fler lever allt längre. År 2050 beräknas gruppen 85-plus vara dubbelt så stor som idag. Det är en enastående utveckling. Seniorernas livserfarenhet, kompetens och engagemang är en stor tillgång. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen stora utmaningar för vården.

Uppsala län ska vara seniorvänligt och alla ska kunna känna trygghet inför ålderdomen. Vården behöver arbeta mer förebyggande och samverka med kommunerna för att förhindra ohälsa hos den äldre befolkningen och tillhandahålla nära vård när så behövs.

Bland äldre finns olika behov precis som inom alla andra åldersgrupper och behoven för stöd, vård och omsorg är därför personliga. En del äldre är i behov av både äldreomsorg och sjukvård. God samverkan, samarbete och samordning mellan kommuner och regionen är viktigt för att äldre ska få en trygg vård och omsorg från sina individuella behov.

Centerpartiet vill se en ambitionshöjning i äldreomsorgen, inte minst i den sjukvård som ges i hemmet. Vi vill säkerställa samverkansöverenskommelser mellan Region Uppsala och alla länets kommuner om hur personer som bor i särskilt boende eller i hemsjukvård ska få tillgång till så kallad avancerad sjukvård, som exempelvis intravenös antibiotika, dropp eller syrgas. Vi vill också att alla äldre ska erbjudas individuell medicinsk bedömning och behandling oavsett boende.

Under mandatperioden 2018–2022 infördes särskilda äldremottagningar vid 17 olika vårdcentraler i alla länets kommuner. Vid de här mottagningarna ska de äldre kunna få en fast kontaktperson och få träffa ett team av specialister som tar ett samlat grepp om deras vård. Det kan handla om allt från att få träffa sjukgymnast och dietist till samordning av stödinsatser från kommunen och rent sociala aktiviteter i samverkan med civilsamhället. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla detta arbete.

Det finns gott om kunskap kring hur äldres hälsa kan förbättras, därför vill vi införa ett äldrehälsovårdsprogram liknande det mödra- och barnavårdprogram som redan finns med förebyggande hälsoarbete för äldre. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa. Det kan också ge stora samhällsvinster.

Centerpartiet vill:

  • att alla äldre ska erbjudas individuell medicinsk bedömning och behandling när de blir sjuka, oavsett boende
  • att samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner förbättras för personer som bor i särskilt boende eller i hemsjukvård ska få tillgång till avancerad sjukvård
  • att arbetet med äldremottagningar förstärks och utvecklas
  • att samarbetet mellan geriatriken och psykiatrin förstärks
  • att ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre tas fram

Relaterade nyheter