Barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt har många svårt att få den hjälp de behöver.

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är idag för långa. Endast var tredje ung person i Uppsala län som söker sig till BUP får ett första besök inom 30 dagar. I syfte att förbättra verksamheten, korta köerna och öka valfriheten anser vi att valfrihet inom barn- och ungdomspsykiatrin enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) bör införas. Att ha möjlighet att välja vilken vårdutförare som passar en bäst anser vi vara en självklarhet, även för länets unga.

Övergången från barn-och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin är inte alltid lätt. Bytet av arbetssätt och rutiner kan ofta innebära problem för den enskilde och det finns risk att unga exempelvis faller mellan stolarna och måste börja om på ruta ett i sin utrednings-eller behandlingsprocess. Här behövs tydliga interna rutiner och fastställda arbetsprocesser kring hur övergången ska ske, hur det ska implementeras praktiskt samt vilken dokumentation som ska överlämnas.

Den växande psykiska ohälsan bland unga gör att det behövs fler lättillgängliga insatser för att ge hjälp i tid. Centerpartiet vill satsa på att öka tillgången till mobila och digitala ungdomsmottagningar. Genom mobila ungdomsmottagningar skulle elevhälsans lokaler kunna användas för att möta ungdomar i deras vardag i skolan. Med en digital ungdomsmottagning kan unga människor träffa till exempel en kurator i mobilen. Det är också viktigt att ungdomsmottagningarna är öppna när skolungdomar har möjlighet att gå dit.

Centerpartiet vill:

  • att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kortas
  • att länets ungdomsmottagningar ska ha öppettider som anpassas efter unga som går i skolan och därför också kunna ta emot för besök kvällstid
  • att digitala besök på ungdomsmottagningen ska erbjudas • att möjligheten att införa mobila ungdomsmottagningsteam undersöks
  • att valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet
  • att införa en flexibilitet och större hänsyn till den enskilda patientens behov i övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin

Relaterade nyheter