Förebyggande vård och hälsofrämjande arbete

När människor kommer till vården ska mötet vara bra. Men det bästa är naturligtvis om fler skulle kunna behålla sin hälsa och slippa bli sjuka. Centerpartiet vill ge fler människor möjligheten att kunna undvika sjukdom och ohälsa och främja förebyggande hälsovård.

Världshälsoorganisationen uppskattar att två av tre dödsfall i världen beror på livsstilssjukdomar. Hit räknas sjukdomar som bland annat diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer, astma och stroke. Många människor dras med olika smärttillstånd som har livsstilsrelaterade orsaker. I takt med att allt fler blir äldre lever dessutom allt fler med multisjukdom, något som medfört att förekomsten av så kallade lätta psykiatriska diagnoser har vuxit kraftigt under senare år.

Som individer har alla ett eget ansvar, men vi vet att vi människor också behöver hjälp, stöd och verktyg. Därför vill vi att regionen ska bedriva ett systematiskt förebyggande hälsoarbete. Alla invånare ska kunna få högkvalitativt stöd, hjälp och råd från för att kunna förhindra undvikbara livsstilssjukdomar. En förbättrad folkhälsa där allt fler människor lever och får vara friska längre är positivt men det ställer också krav på vårdens utformning och finansiering. Hälsofrämjande samtal och att förbättra den förebyggande hälsovården är ett av primärvårdens uppdrag.

Det finns forskning som antyder att allmänna breda hälsokontroller inte minskar sjuklighet eller dödlighet på befolkningsnivå. Däremot kan vissa riktade hälsokontroller vara värdefulla för att upptäcka vissa specifika sjukdomar. Till exempel erbjuds regelbunden mammografi och cellprovtagning från livmoderhalsen på kvinnor. Vi vill att sådana riktade hälsokontroller införs när det finns ett tillräckligt bra vetenskapligt underlag för att upptäcka sjukdomar på tidigt stadium.

Många av de stora folksjukdomarna går att förebygga genom bra kost och motion, och genom tidig upptäckt. Det ska vara enkelt att hålla sig frisk i Uppsala län.

Centerpartiet vill:

  • att riktade hälsokontroller erbjuds med avseende på sjukdomstillstånd när vetenskapligt underlag visar att det är fördelaktigt, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer
  • att ett systematiskt förebyggande hälsoarbete mot undvikbara livsstilssjukdomar och ohälsa ska bedrivas
  • att det hälsofrämjande arbetet utvecklas
  • att uppföljning och råd om levnadsvanor inkluderas i vårdprocesser för att främja hälsa och förebygga sjukdom

Relaterade nyheter