God och nära vård

Vårt välstånd har ökat och vi lever allt längre. Detta är mycket glädjande och betyder samtidigt att vården behöver ställas om för att möta en åldrande och växande befolkning. Många patienter som idag söker sig till akutmottagningarna skulle kunna få sitt vårdbehov tillgodosett inom primärvården. Primärvården utgör ett viktigt nav inom sjukvården och i samhället och behöver vara tillgänglig för samtliga länets invånare. Vi tror att en god primärvård med exempelvis husläkare som har möjlighet att följa sina patienter kan bidra till en bättre hälsa för individen, förebygga svåra sjukdomar och bidra till en friskare befolkning.

När vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälpen och tryggheten, därför måste vi öka tillgängligheten och låta vården komma närmare människorna. Vi vill satsa mer på primärvården och möjliggöra öppnandet av fler mindre vårdmottagningar i hela länet. Centerpartiet vill att det ska blir fler små läkarmottagningar på landsbygden med kanske en läkare och en sjuksköterska. Fler läkare som startar fler små vårdcentraler skulle lära känna sina patienter på ett mer personligt sätt och arbeta mer effektivt med att få ner sjukdomstalen. Även digitala vårdmöten kan ta vården närmare länets invånare. Ibland är det bättre att vården kommer till patienten än att patienten kommer till vården. Det finns flera goda exempel på arbetssätt som tar vården närmare patienten till exempel mammografibuss, mobil röntgen och mobila sjukvårdsteam för äldre.

Lokala möjligheter och nytänkande kombinerat med modern teknik, digitala lösningar och mobila arbetssätt kan bidra till att servicen, omsorgen och den nära vården blir bättre för patienterna.

Vården ska ta sin utgångspunkt i patientmötet. Vi vill öka patienters rätt till medbestämmande och valfrihet. Patienter i Region Uppsala måste också få bättre information om kvalitet och kötider och få möjlighet att göra informerade val av vårdgivare. Alla ska kunna ta reda på vilka vårdgivare – både här hos oss i Region Uppsala och i andra delar av landet – som kan erbjuda dem den vård de behöver. Dessutom vill vi skärpa rätten att få en fast läkarkontakt så att man har möjlighet att lära känna varandra vid namn och bygga en relation. Rätten till en fast läkarkontakt är framför allt viktig för de med störst vårdbehov, multisjuka, människor med kroniska sjukdomar, sköra äldre och de som bor på vårdboende.

En närvårdsavdelning är vårdplatser som samfinansieras av kommunen och regionen. På närvårdsavdelningarna vårdas patienter som har medicinska vårdbehov i kombination med stora omvårdnadsbehov inom primärvården i sina kommuner i stället för på våra sjukhus. Detta är ett gott exempel på hur vården kan skötas nära och ett gott exempel på samverkan mellan kommun och region.

Närvårdsavdelningar finns idag i Uppsala och Östhammar och Centerpartiet vill bygga ut konceptet och skapa fler närvårdsplatser i länet.

I delar av vårt län tar det för lång tid innan ambulansen kommer under vissa delar av dygnet. Ambulanssjukvården måste vara likvärdig i hela länet.

Centerpartiet vill:

 • att resurserna inom vården i högre grad prioriteras mot primärvården
 • att tillgången till primärvårdsmottagningar ökar, speciellt i landsbygdens mindre orter
 • att fler små läkarmottagningar ska öppnas på landsbygden
 • att fler närvårdsplatser skapas i länet
 • att Region Uppsala arbetar för att erbjuda landets bästa företagsklimat för små vårdentreprenörer
 • att fast läkarkontakt erbjuds till alla med behov av kontinuitet
 • att arbetet med mobila team och mobil vård förstärks
 • att det ska finnas tillgång till dygnet-runt öppen akutvård i alla länsdelar
 • att det ska finnas tillgänglig ambulanssjukvård med snabb utryckningstid i hela länet
 • att arbetet med patientens delaktighet i sin vård förstärks
 • att samverkan mellan region, kommuner, myndigheter, angränsande regioner och civilsamhälle stärks
 • att patienter ska få rätt till objektiv information om kvalitet och väntetider för att kunna ta reda på och jämföra vilka vårdgivare som kan erbjuda dem den vård som de behöver

Relaterade nyheter