Motverkande av våld, missbruk och social utsatthet

Uppsala län ska vara ett län alla former av våld motverkas, där personer med missbruk får vård och stöd och där utsatta personer får relevant hjälp och stöd.

Alla nyanlända ska erbjudas en hälsoundersökning med syfte att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Detta är bra eftersom man har möjlighet att tidigt fånga upp till exempel en komplicerad diabetes och hindra den från att bli svårare. Även papperslösa människor kan behöva vård. Det kan vara människor som har fått avslag på asylansökan men inte lämnat landet, eller offer för människohandel eller personer som aldrig ansökt om uppehållstillstånd.

Våld i nära relation är alldeles för vanligt och skapar ett stort lidande för många. våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor och barn inte kan känna sig trygga i sina egna hem. Det är angeläget att hela samhället mobiliserar mot våldet och därför är det viktigt att till exempel vårdpersonal har god kunskap om våld i nära relationer. När en kvinna ska hälsoundersökas och en man finns närvarande bör vårdpersonalen be mannen att lämna rummet om så önskas av kvinnan.

Sex ska alltid vara frivilligt och ingen ska behöva känna sig pressad till att sex. Vi vill att personer som säljer sex ska få tillgång till bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och andra typer av stöd och att personer som köper sex ska erbjudas stöd och behandling för att bryta sitt destruktiva beteende.

Barn som utsätts för sexuella övergrepp ska identifieras, hittas och få hjälp. Barn i utsatta situationer ska ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Barnahus i Uppsala län är en samverkan mellan polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Region Uppsala, rättsmedicinalverket och Uppsala läns åtta kommuner och en plats för barn och ungdomar utsatts för brott. Det kan handla om våld från närstående eller sexualbrott. Miljön här är särskilt anpassad för barn och ungdomar. Detta tycker vi är bra och vi är därför måna om att verksamheten bevaras.

Personer som befinner sig i ett missbruk måste få kunna få tillgång till vård och behandling. Vi anser att sjukvården ska ha det samlade ansvaret för missbruksvården. I Uppsala län finns Sprutbytet, en mottagning som erbjuder hälsoundersökning, provtagning, vaccination för hepatit A och B samt rådgivning och stödjande samtal för drogfrihet. Detta tycker vi är bra. Sprututbytet kan bli en väg in i behandling. Rena sprutor minskar också risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala tydligare får en samordnande funktion för nyanländas hälsa i länets samtliga kommuner
  • att patienter får träffa hälso- och sjukvårdspersonalen i enrum och att det finns rutiner kring när och hur frågor om våldsutsatthet ska ställas
  • att kompetensen om våld i nära relationer, våld mot barn och om hedersrelaterat våld-och förtryck stärks hos medarbetarna i Region Uppsala
  • att bemanningen från Region Uppsala på Barnahus Uppsala län är tillräcklig för att kunna möta våldsutsatta barn på bästa sätt
  • att våldsutsatta personer och personer som har sex mot ersättning ska få tillgång till behandling för trauma och posttraumatiskt stressyndrom
  • att den som köper sex ska kunna få tillgång till samtalsstöd och rådgivning för att sluta
  • att sjukvården tar över ansvaret för missbruksvården
  • att den som vill bli fri från sitt missbruk snabbt ska få behandling

Relaterade nyheter