Psykisk hälsa

Nästan en av fem personer lider av psykisk ohälsa idag. Många blir sjukskrivna, ofta på grund av utmattning och brist på återhämtning.

När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Människor med lättare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan bli hjälpta av enklare samtalsstöd. Därför vill vi satsa på att utbilda fler som kan få kompetens att erbjuda samtalsstöd. Det kan exempelvis handla om vårdpersonal som genom en kompletterande utbildning kan få rätt kompetens. Som en del i detta vill vi förstärka öppenvårdspsykiatrin. På så sätt kan människor som lider av lättare psykisk ohälsa snabbare få hjälp.

Varje år avlider ungefär 50 personer i suicid i Uppsala län. Vi tycker att vården ska bli bättre på att upptäcka självmordsrisker och förebygga självmord. Det behövs bland annat bättre metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser. Vi vill också att ett länsgemensamt arbete startas upp där Region Uppsala och länets kommuner samverkar för att motverka suicid. I detta arbete ska till exempel händelseanalyser efter varje dödsfall i suicid i vårt län genomföras. Vi vill också att mobila team med psykiatrisk personal (psykiatriambulanser) ska finnas tillgängliga för akutpsykiatriskt omhändertagande dygnet runt.

Centerpartiet vill:

  • att vården ska arbeta proaktivt för att fånga upp lättare symptom på psykisk ohälsa och erbjuda råd och stöd för att förebygga ohälsa
  • att primärvårdens arbete med behandling av psykisk ohälsa utvecklas
  • att samverkan mellan kommuner och regionen på området psykisk ohälsa förbättras
  • att personal inom primärvården ska kunna få stöd av specialistpsykiatrin vid bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa • att en översyn av behovet att öppna ytterligare en psykiatrisk akutmottagning i länet ska genomföras
  • att en telefonlinje med kvalificerad personal ska finnas tillgänglig för rådgivning för dem som mår psykiskt dåligt samt deras anhöriga dygnet runt
  • att mobila team (psykiatriambulanser) ska finnas tillgängliga för akutpsykiatriskt omhändertagande dygnet runt
  • att specialiserad vård för utmattningssyndrom ska erbjudas
  • att händelseanalyser genomförs efter varje dödsfall i suicid i vårt län
  • att ett länsgemensamt arbetssätt för Region Uppsala och länets kommuner för att motverka suicid upprättas

Relaterade nyheter