Region Uppsala som arbetsgivare

Utan medarbetare i olika roller blir det ingen vård. Tillräckligt mycket kompetent och engagerad personal är en grundförutsättning för god och nära vård. På vissa håll är arbetsbelastningen och personalomsättningen hög. Vi har en grundmurad tilltro till att vårdens och omsorgens medarbetare är den främsta kraften att förbättra vården. Men många medarbetare behöver få bättre arbetsmiljö.

Bristen på utbildad personal så som sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och läkare är en av sjukvårdens största arbetsmiljöproblem. Under kommande årtionden kommer behovet av fler medarbetare inom vård och omsorg bara att öka samtidigt behöver vi minska beroendet av hyrpersonal. Vi vill skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetarna har möjlighet till professionell utveckling och har möjlighet till ett balanserat liv.

Goda arbetsmiljöer och ett gott ledarskap är grundläggande för att personal ska vilja stanna kvar inom sina yrken men också för att locka nya medarbetare. Därför vill Centerpartiet se en obligatorisk chefsutbildning för den som fått en chefstjänst inom sjukvården. Vi vill även införa en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare, där både undersköterskor och sjuksköterskor omfattas. På så vis skapar vi bättre förutsättningar för att fler ska stanna och vidareutbildas inom yrket, samtidigt som det banar väg för bättre löner.

För att råda bot på den läkarbrist som är mest påtaglig på mindre orter så måste det kännas intressant och meningsfullt att jobba som allmänspecialist. Att erbjuda platser för specialiseringstjänstgöring (ST) är ett sätt att locka nya läkare som när de är färdiga allmänspecialist kanske har rotat sig, trivs och vill stanna och jobba kvar på vårdcentralen.

Varje dag gör medarbetarna i Region Uppsala stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor - och vi vill att de ska få större möjligheter att utföra sina viktiga uppdrag. Med kloka politiska beslut går det att bygga en mer kvalitativ, tillgänglig och trygg vård och omsorg för alla invånare. Vi vill att Region Uppsala ska bli Sveriges ledande arbetsgivare inom hälso- och sjukvården.

Centerpartiet vill:

  • att en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare införs
  • att möjlighet till professionellt utbyte av klinisk erfarenhet och karriärmöjligheter för samtliga medarbetare säkerställs
  • att en obligatorisk chefsutbildning införs för nya chefer i vården
  • att målet ska vara max 25 medarbetare per chef i operativ verksamhet inom hälso- och sjukvården
  • att det skapas större möjligheter för första linjens chefer att vara närvarande för sina medarbetare, och att kunna arbeta kliniskt minst en dag i veckan
  • att antalet specialiseringstjänstgöringsplatser (ST) inom primärvården ökas
  • att den administrativa bördan i verksamheterna minskar, både generellt och för enskilda medarbetare

Relaterade nyheter