Transporter

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Vi i Region Uppsala ska givetvis ta vårt ansvar att bidra till att de nationella målen uppnås. Transporter inom och till regionen har en stor negativ påverkan på både klimatet och miljön. Transporter står för den enskilt största delen av klimatutsläpp från vårt län.

Regionen har en viktig roll i att verka för omställning till hållbara transporter. Genom krav på effektiva och fossilfria transporter med hög fyllnadsgrad och minimerade körsträckor kan en stor aktör som Region Uppsala göra skillnad. Inom både gods- och kollektivtrafiken finns också̊ stora vinster att göra med automatiserade transportsystem: ökad trafiksäkerhet, minskade koldioxidutsläpp tack vare jämnare körning och ökad transporteffektivitet då lastbilar och bussar kan köra i täta konvojer. Detta är en utveckling som vi välkomnar.

En viktig del i arbetet för en fossilfri transportsektor är utbyggnaden av laddinfrastruktur. Arbetet för detta går åt rätt håll, men i en alldeles för långsam takt för att transportsektorn ska kunna bli fossilberoende inom överskådlig tid. I samarbete med branschorganisationerna och kommunerna kan Region Uppsala underlätta för transportföretagen att ställa om till exempel genom utbyggnad av elvägar och laddstationer för elfordon.

Utöver att transportsektorn behöver göra en grön omställning måste även transportkedjor effektiviseras, både för att skapa kapacitet för ökade transporter i takt med att behovet ökar samt för göra tåg-och vägnät mer tillgängligt för persontåg och trafikanter.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala ställer krav på fossilfria fordon/drivmedel, hög fyllnadsgrad och minimerade körsträckor vidupphandling och inköp.
  • att Region Uppsala gör funktionsupphandlingar som främjar transporteffektivisering i dialog med leverantörer, till exempel genom samordnade godstransporter och flexibla leveranstider. • att utbyggnaden av laddinfrastruktur i länet intensifieras, samt att Region Uppsala driver på och samordnar utbyggnaden av laddinfrastruktur för tung transport och sjötrafik
  • att elektrifiering av tunga transporter möjliggörs genom främjande och pådrivande för en utbyggnad av elvägar och snabbladdning.
  • att Region Uppsala tillsammans med angränsande regioner och godstransportbranschen verkar för att leveranser sker på tider som bidrar till effektivare transporter i samhället och ökar vägnätets tillgänglighet för övriga trafikanter
  • att Region Uppsala gör en kartläggning av dagens infrastruktur för gröna drivmedel i länet
  • att gods i större utsträckning fraktas på vatten eller spår, där de tar mindre gatuutrymme i anspråk, både regionalt och lokalt.
  • att spårinfrastrukturen byggs ut och styrs om för att godstrafiken inte ska konkurrera ut persontrafiken.

Relaterade nyheter