Väg-och cykelnät

För Centerpartiet är det viktigt att skapa goda förutsättningar för alla trafikslag i hela länet, det gäller inte minst gång och cykel.

Med utvecklingen av elcyklar skapas helt andra möjligheter för att använda cykel också för längre resor till arbetet, även på andra platser än i våra städer. Det gör att ökad tyngd behöver ges till att skapa säkra förutsättningar för cykel också längs det statliga vägnätet. Det är inte minst viktigt på landsbygden, till exempel för att trafiksäkert ta sig till busshållplatser. Det behöver inte betyda att det nödvändigtvis måste vara en cykelväg, utan andra mer kostnadseffektiva lösningar kan användas. Särskilt viktigt är det att skapa trygga cykelvägar till skolor, så att elever redan i tidig ålder har möjligt kan cykla till skolan.

När det byggs 2+1-väg behöver förutsättningarna för alla trafikslag säkras. Historiskt har ofta gång- och cykeltrafikanter prioriterats bort, till exempel läng väg 55 mellan Litslena och Örsundsbro, delvis längs väg 70 Enköping-Fjärdhundra och längs väg 288 Alunda-Gimo. När vägar nu byggs om får dessa historiska misstag inte återupprepas och på sikt behöver de åtgärdas. Särskild uppmärksamhet ska också tas till arbetsmaskiner, jord- och skogsbrukets transporter och andra specialfordon när nya vägbyggen sker och när trafiksäkerhetsåtgärder görs i vägnätet.

Cykling kan också ha betydelse för rekreation och besöksnäring, Målsättningen bör vara att det i Uppsala län ska finna ett sammanhängande regionalt cykelnät med kopplingar till motsvarande regionala nät i omgivande län.

De allra flesta transporter sker med bil och lastbil. Därför behöver det finnas ett välfungerande och tillgängligt vägnät i länet. Här finns både behov av ytterligare 2+1-vägar och andra insatser för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i övriga delar av vägsystemet.

Det är också av största vikt att standarden på vägnätet bibehålls och på flera håll höjs så att det inte kommer ytterligare krav på sänkningar av till exempel maxlaster. Tvärtom finns behov av att rusta delar av vägnätet för att få ett sammanhängande vägnät som klarar tyngre transporter.

Centerpartiet vill:

  • att tillgången till trygga, tillgängliga och cykelbara vägar säkerställs i hela länet, både mellan och inom orter.
  • att Region Uppsala arbetar för att skapa ett sammanhängande regionalt cykelnät som knyter samman länets kommuner och som knyter samman Uppsala län med omkringliggande län
  • att standarden på vägnätet upprätthålls, detta för att säkerställa tillgången till ett modernt, säkert och tillgängligt vägnät i hela länet

Relaterade nyheter