Krisberedskap

Ukrainakriget visar att fred och frihet inte går att ta för given. Inte i vår närmiljö eller i Sverige. Coronapandemin gjorde det tydligt hur snabbt det kan bli brist på skyddsutrustning i vården, mediciner i förråden och toalettpapper i butikerna. Krig, klimatförändringar, värmeböljor, smittsamma sjukdomar, tekniska kollapser och terrorism är några exempel på kriser, hot och risker som samhället kan ställas inför.

Vi måste värna vår egen trygghet, säkerhet och välfärd och se över hur vi bäst stärker vår krisberedskap och uthållighet på både kort och lång sikt. Det fysiska skyddet för medborgarna måste säkras. I Region Uppsala finns en säkerhetsenhet med samordnare och ombud som är stödfunktioner åt regionledningen och våra förvaltningar.

Vid krig eller annan kris kan hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett par dygn. Därför måste vi säkra livsmedelsberedskapen. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Det handlar om att öka andelen svenskproducerad mat. Svenskt jordbruk behöver bli mer konkurrenskraftigt. Det måste bli enklare att driva jordbruk, så att jordbrukare på sunda konkurrensvillkor både kan konkurrera med lågprisprodukter från utlandet samt producera mer.

Näringslivet är en nyckel för stärkt livsmedelsberedskap. Det är bönderna som äger jorden där maten produceras, åkeriet som transporterar maten och butiksägaren som säljer den. Var och en av oss måste också fundera på hur vi ska kunna tillaga maten, om det till exempel blir elavbrott.

Det samma gäller för läkemedel och andra sjukvårdsprodukter som vi måste ha om vi blir sjuka. Vi måste säkerställa nödvändiga lager av läkemedel och skyddsutrustning.

Om vi ökar den svenska tillverkningen av biodrivmedel, ökar vi också våra chanser att klara oss själva vid en kris. Vi vill öka självförsörjningen inom förnybar energi. Med fler fossilfria maskiner inom lantbruket ökar våra möjligheter att ha en matproduktion som inte är så beroende av omvärldens råolja.

Vi vill göra det lättare för människor att klara sig själva. Våra förslag för att hjälpa småskalig el är ett exempel på det. Det är till grannen med solceller på taket och batterilager i källaren som hela kvarteret kommer söka sig när ett långvarigt elavbrott inträffar. Och naturligtvis är det svårare för en angripare att slå ut hundratusentals småskaliga elanläggningar, än ett fåtal stora. Förmågan att klara sig mer själv är otroligt viktig i krissituationer.

Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga både inom krisberedskapen och inom totalförsvaret. Hemvärnet, Lottakåren och Bilkåristerna är några exempel. Men också organisationer som Röda Korset och Missing People är viktiga när något händer.

Svensk krisberedskap är beroende av ett effektivt svenskt totalförsvar där civilsamhället och ett frivilligengagemang bland befolkningen är absolut nödvändigt. Vi vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilligorganisationer i händelse av kris.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala arbetar aktivt för att förebygga och hantera olika kriser.
  • att Region Uppsala antar en beredskapsplan för skydd och välfärd vid krig, värmeböljor, epidemier och andra kriser. Denna ska utvecklas och uppdateras regelbundet
  • att Region Uppsala ska ha en bra livsmedels-, energi- och läkemedelsberedskap
  • att Region Uppsala samverkar med länets kommuner, angränsande regioner, myndigheter och civilsamhällets aktörer för att sammantaget öka regionens beredskap för kommande kriser

Relaterade nyheter