Delaktighet, kulturutövande och kulturupplevelser

Kultur kan vara rolig, överraskande eller sorglig. Den kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Kultur, idrott och kreativa näringar är oerhört viktiga för ett öppet, demokratiskt och välmående samhälle.

Oavsett om man bor på landsbygden eller i storstaden så är kulturen viktig för att människor ska mötas och hitta ett sammanhang. Utan kultur blir samhället fattigt. Konst och kultur är viktig för social hållbarhet och trivsel men på många håll är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur bristfälliga.

Det som främst behövs för att tillgängliggöra kultur är mötesplatser, information samt nätverk och finansieringsformer. Vi vill att alla nödvändiga för förutsättningar för ett livskraftigt kulturliv ska finnas i hela vårt län. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar och annat ska kunna spelas på många platser i länet. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer, även på mindre orter.

Idag förmedlas kultur i hela länet genom olika typer av så kallade karuseller, till exempel Konsertkarusellen, ett turnéprogram som arrangeras av Musik i Uppland i samarbete med kommunerna i länet. På detta sätt kan musik av hög kvalitet spelas runt om i vårt län till glädje för många av länets invånare. Det har tidigare även funnits en scenkonstkarusell för teater, dans och nycirkus, något som vi tycker borde återupptas.

Det är extra viktigt att politiken bidrar till att barn och unga får chans att uppleva och utöva kultur. Därför tycker vi att det måste finnas kulturskolor i alla kommuner. Även vuxna ska kunna ha möjlighet att utöva kultur och att utveckla sina skapande och kreativa förmågor, till exempel att dansa, sjunga, spela, måla och så vidare. För detta har inte minst studieförbunden en viktig roll.

Studieförbunden spelar också en viktig roll för folkbildningen i länet. De kulturprogram och mötesplatser som studieförbunden erbjuder är viktiga för att tillgängliggöra kultur och bildning i länet. Samma sak gäller Wiks och Biskops-Arnös folkhögskolor vars utbildningar spelar en viktig roll för att uppmuntra och möjliggöra människors chanser till kreativitet, skapande och lärande. Studieförbundens liksom folkhögskolans förutsättningar behöver stärkas och långsiktigt säkras, så även dess finansiering.

Det finns tydliga samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kulturutövande av olika slag kan fungera som en friskvårdsfaktor i inom hälsofrämjande arbete. Försök med dans utan krav har genomförts i länet och resultatet indikerar att dans kan ge unga flickor med lättare psykisk ohälsa stärkt självtillit och minskade kroppsliga och emotionella stressrelaterade besvär, minskad trötthet och minskad användning av smärtstillande medicin. Liknade arbetssätt bör testas inom fler områden och för fler målgrupper.

Satsningar på kulturaktiviteter runt om i regionen kan samordnas med besöksnäringens marknadsföring. Omvänt kan besöksnäringen skapa förutsättningar för att erbjuda kulturupplevelser. Detta gäller både olika typer av scenframträdanden och de många kulturmiljöer som finns i regionen såsom vallonbruk och hembygdsgårdar som skulle kunna användas mer i utbildningssammanhang och för att förmedla historiska perspektiv kring vår hembygd. Kulturevenemang där deltagarna bjuds in att medskapa, som till exempel musik eller konstskapande skapar ett mervärde och bidrar till såväl rekreation som bildning, något som även det bör utvecklas.

Centerpartiet vill:

 • att det ska finnas lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer, även på mindre orter att länets invånare ska få ökad tillgänglighet till konst och kultur
 • att förutsättningar för bättre planering av och utveckling av den kulturell infrastrukturen skapas
 • att Region Uppsala ser över hur tillgången till olika typer av mötesplatser för kulturell utövning och nätverkande kan förbättras och utvecklas
 • att länets invånare ska ha möjlighet att utveckla sina skapande och kreativa förmågor
 • att Region Uppsala ska främja kultur för, av och med barn och unga
 • att arbetet med kulturupplevelser och kulturutövande som hälsofrämjande friskvårdsfaktorer i vården utvecklas
 • att Region Uppsalas kulturutbud utvecklas, anpassas och görs mer tillgänglig för fler på fler sätt än anpassning av den fysiska miljön
 • att Region Uppsala utvecklar arbetet med kultur på turné, så kallade “karuseller” inom sitt kulturarbete för att tillgängliggöra kultur för fler länsinvånare
 • att samarbetet mellan Region Uppsala, länets kommuner och aktörer inom kultur- och besöksnäringen utvecklas och stärks
 • att förutsättningar för evenemang med medskapande inslag utvecklas och förbättras
 • att Region Uppsala tar initiativ till ett utvecklat samarbete med utbildningsväsendet, hembygdsföreningar och andra aktörer kulturmiljösektorn
 • att Region Uppsala ser över hur finansiering för bevarande och utveckling av kulturmiljöer kan förbättras
 • att Upplandsstiftelsens arbete med kulturmiljöer och kulturturism utvecklas
 • att kulturlivet ges förutsättningar att på sikt öka sin självfinansieringsgrad, något som stärker kulturlivets självständighet.
 • att finansieringen av studieförbundens folkbildningsverksamhet stärks och långsiktigt säkras.

Relaterade nyheter