Konstnärerna och Region Uppsalas konst

Det fria kulturlivet utgörs av organisationer och enskilda som arbetar på eget uppdrag, utan offentlig huvudman. En stor del av det fria kulturlivet bedriver yrkesmässig verksamhet. Det kan handla om en konstnär som har en egen ateljé́, ett band som spelar musik, en arrangör eller arrangörsgrupp som driver projekt genom eget företag eller förening.

Region Uppsalas delar ut kulturstöd som syftar till att stödja och främja spridning av professionell konst och kultur i Uppsala län. Grundläggande för Region Uppsalas kulturstöd ska vara konstens och kulturens egenvärde, armlängds avstånd och respekt för konstnärlig frihet och integritet.

Region Uppsala har också möjlighet att särskilt främja kvalitet och lokala konstnärer genom upphandling och inköp av konst. Därför bör krav på konstnärlig kvalitet ställas samt krav om att lokala konstnärer anlitas när tillämpligt. För att säkerställa god konstnärlig kvalitet, en god balans mellan konstnärlig förnyelse och förankring i tradition med mera ska de som gör den konstnärliga kvalitetsbedömningen vid upphandling vara konstnärligt sakkunniga, till exempel i form av kunniga arbetsgrupper från branschen. Ett annat sätt kan vara att anställa eller anlita en konstnärlig ledare på samma sätt som till exempel konserthus brukar göra. För oss är det viktigt att slå vakt om att en procent av budgeten alltid avsätts till konstnärlig gestaltning vid nybyggnation, ombyggnation och större renoveringar. Detta både i form av konst och skulpturer, men också i form av exempelvis planteringar och ljusinstallationer.

För att ytterligare stärka ett blomstrande och fritt konst- och kulturliv i hela Uppsala län och hela landet behöver fler finansieringsmöjligheter för kulturen skapas så att vi kan få en kultursektor som i högre grad kan basera sin verksamhet på flera olika inkomstkällor. Med detta menar vi på intet sätt att det offentliga ska dra sig tillbaka. Statliga, regionala och kommunala resurser ska skjuta till medel för att säkra ett konst- och kulturliv i hela landet och länet. Syftet är i stället att minska beroende av offentliga medel för att också öka friheten inom det fria kulturlivet.

Idag binds stora delar av den regionala finansieringen upp i den så kallade kultursamverkansmodellen och andra komplicerade bidragsstrukturer. Detta gör det svårt för nya kulturaktörer att få finansiering för att experimentera och prova nya konstnärliga uttryck. Fler fria offentliga resurser behövs som gör det möjligt för kulturskapare att göra just detta. Det måste vara accepterat att i offentligt finansierad kultur testa, göra fel, och göra rätt.

Slutligen behöver de politiska pekpinnarna tilldelning av kulturstöd minska. Idag ställs det olika politiskt styrda krav på de som söker pengar från det offentliga. Något som på allvar riskerar att kväva den konstnärliga friheten. Den konstnärliga kvalitén eller projektets konstnärliga vision bör vara styrande vid tilldelning av offentliga medel. Bidrag och offentlig finansiering ska inte hänga på vilket innehåll konsten har eller politisk åskådning som den bidragsgivande instansen har.

Centerpartiet vill:

  • att professionella kulturskapare ska kunna bo, verka och utvecklas i sitt yrke i Region Uppsala
  • att Region Uppsala ska vara drivande i samverkan mellan länets kommuner, yrkesverksamma kulturskapare, kulturföreningar och andra relevanta aktörer med målet att utveckla en stark kulturell infrastruktur i länet
  • att Region Uppsala alltid ska avsätta minst en procent av budgeten för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation, ombyggnation och större renoveringar
  • att Region Uppsala avsätter medel för renovering och underhåll av befintlig konst.
  • att de som gör den konstnärliga kvalitetsbedömningen vid upphandling och inköp av konst vara konstnärligt sakkunniga, till exempel i form av kunniga arbetsgrupper från branschen eller en konstnärlig ledare
  • att Region Uppsala vid sidan av större upphandlingar även avsätter medel för inköp av konst från lokala gallerier för att till exempel utsmycka väntrum, kontor och entréer och samtidigt vara närvarande i den lokala konstscenen och stödja lokala konstnärer
  • att med syfte att öka det fria kulturlivets frihet och ekonomiska robusthet bidra till att öka kulturens självfinansieringsgrad genom till exempel generösare regler vad gäller donationer och sponsring till kultur
  • att Region Uppsalas kulturstöd ska stödja och främja spridning av professionell och kvalitativ konst och kultur i Uppsala län

Relaterade nyheter