Biologisk mångfald samt skogs-och jordbruksmark

Livskraftiga skogar och produktiv åkermark är båda viktiga resurser som skapar förutsättningar en hållbar utveckling.

Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen idag. Det innebär också att många av de biologiska resurser och ekosystemtjänster som människan är beroende av hotas. Av denna anledning är upprätthållandet av livskraftiga skogar och hållbart skogsbruk avgörande, något som svenska skogsägare bidragit med i generationer.

Den enskilda markägaren är viktig för både utveckling och nyttjande av naturresurser samt för bevarande av biologiska mångfald. Det är ofta generationers slit i skogsbruk och på åkermark som skapat de fina naturvärden vi vill skydda. Självklart ska avsättningar för naturskydd alltid bygga på frivilliga överenskommelser med markägare. Det är även viktigt att dessa ska ersättas fullt ut för detta samt att skogs-och markägares självbestämmande över sin mark stärks.

En viktig aktör inom naturvården i länet är Upplandsstiftelsen, som äger och sköter om många naturreservat och även stöttar naturvårdsinsatser hos enskilda markägare. Denna verksamhet bidrar till ett stort mervärde för hela regionen. Centerpartiet vill därför att Upplandsstiftelsens arbete ytterligare utvecklas.

En ökad och utvecklad regional livsmedelsproduktion bidrar till en stärkt krisberedskap, öppna landskap och biologisk mångfald. Dessutom ger de lokala företagen arbetstillfällen i en mängd sektorer runt själv produktionen. Det är därför viktigt att ha med lantbrukets förutsättningar och livsmedelsproduktionens betydelse i samhällsutvecklingen. Skydd av jordbruksmark är här en avgörande fråga för livsmedelsförsörjningen, såväl lokalt som regionalt, nationellt och globalt.

På senare år har vargrevir etablerats i länet och den ökande rovdjursstammen är ett reellt hot mot lantbruk med betesdjur. Därmed riskerar vi att naturbetesmarker inte längre betas och den viktiga biologiska mångfalden hotas. Rovdjursstammarna har också en negativ inverkan på landsbygdsbors trygghetskänsla och förvaltningen av vilt i allmänhet. Det är angeläget att riksdagens beslut om en vargpopulation på 170–270 djur i hela landet efterlevs, liksom att hänsyn ska tas till landsbygdsbefolkningens intressen. Länsstyrelsen måste därför agera skyndsamt vid ansökningar om skyddsjakt.

Centerpartiet vill:

  • att alla avsättningar till naturskydd ska vara frivilliga överenskommelser med markägare samt att marknadsmässig ersättning alltid ska utgå.
  • att äganderätten i skog och mark ytterligare utvecklas och stärks.
  • att mer resurser ska avsättas för skötsel av skyddad natur, exempelvis för röjning av barkborreangripna skogsbestånd som annars påverkar omkringliggande fastigheters skogar.
  • att exploatering av jordbruksmark i högre grad motverkas, detta till förmån för bebyggelse på annan typ av mark samt bebyggelse på höjden.
  • att Upplandsstiftelsens arbete med natur och friluftsliv ytterligare utvecklas. Detta bidrar till såväl natur- och miljövård som folkhälsoarbetet.
  • att ökade satsningar görs på naturturism för att utveckla Uppsala län som turismlän samt för att främja en förbättrad folkhälsa.
  • att jord- och skogsbrukets utkomstmöjligheter stärks genom satsningar och stöd till diversifiering, småskalig livsmedelsförädling och liknande.
  • att stödet till rovdjursavvisande stängsel ska vara kostnadstäckande

Relaterade nyheter