Energi

Senast 2040 ska Sveriges energisystem vara helt förnybart. För att detta mål ska kunna nås krävs energieffektiviseringar och en mångfald av förnybara energislag, i både liten och stor skala.

Sveriges unika förutsättningar för detta syns inte minst i den växande produktionen av el från sol och vind, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett robust och helt förnybart elsystem. I Uppsala län har vi hög teknologisk kompetens, goda möjligheter att producera biobränslen och solel. Vi har dessutom en lång kuststräcka som kan lämpa sig för havsbaserade vindkraftsparker.

Här finns många övergripande regionala frågor, exempelvis lokalisering av vindkraft och solcellsparker, där ibland landsbygdsbefolkningens närmiljö ställs mot storstädernas energikrav. Även natur- och miljöaspekter kan konkurrera med energiproduktion, målkonflikter som politiken måste hantera.

En fungerande energiförsörjning, där även olika lokala producenter finns med, är grundläggande. Vi har stora resurser inom länet för produktion av energi, men det brister i överföringskapacitet och samordning. Även frågor om energilagring kommer att bli viktiga framöver, något som kräver politisk handlingskraft redan nu, för att balansera den väderberoende elproduktionen. Här handlar det om stora investeringar som kommer att öka behovet av regionalt engagemang.

Centerpartiet vill att länets energisystem ska vara förnyelsebart, robust och flexibelt. Vi vill även verka för att en långsiktig plan tas fram för utbyggnaden av elnätet och dess kapacitet; det innefattar både lokal-, region- och stamnät. Energisystemen måste utformas så att regionen blir så självförsörjande som möjligt.

I takt med en ökad elektrifiering av industrin och transporterna kan Region Uppsala bidra till en snabbare omställning genom samverkan med länets kommuner för att öka graden av självförsörjning genom solel, på sikt i kombination med effektivare batterier och vätgas, en energibärare som också kan få stor betydelse även inom lantbruk och tung trafik.

Vi vill att fler solcellsanläggningar installeras i vårt län. Regionen ska aktivt uppmuntra fastighetsägare och företag att investera i solcellsanläggningar och dessutom vara föregångare genom att installera solcellsanläggningar på Regionens egna byggnader.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala tar initiativ till energiförsörjningsplanering och omställning i hela länet innefattande lokal produktion, laddinfrastruktur, utpekande av områden lämpliga för vind- och solkraftsetableringar och dylikt.
  • att Region Uppsala initierar samarbetsprojekt med akademi och energiproducenter för att skapa en hållbar elproduktion i Uppsala län.
  • att utbyggnad av laddinfrastruktur intensifieras samt att detta även omfattar tunga trafikslag.
  • att Region Uppsala tar initiativ till utveckling och utbyggnad av energilagring genom exempelvis vätgasproduktion.
  • att solceller installeras på regionens byggnader där det är effektivt och ekonomiskt berättigat.
  • att Region Uppsala ställer krav på att all upphandlad el ska vara förnyelsebar.
  • att Region Uppsalas fastigheter ska ha en smart elstyrning med timdebitering för att dels bidra till minskad nätbelastning vid effekttoppar och för att dels sänka de egna elkostnaderna

Relaterade nyheter