Miljö och klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar som måste genomsyra besluten inom de flesta politikområden. Centerpartiet driver en resultatinriktad politik, byggd på teknisk utveckling och innovation. Politikens roll är att ta fram smarta styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle.

Sverige har genom klimatlagen som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser, men vi i Centerpartiet vill gå längre. Vi vill att Sverige och EU redan 2040 ska ha nått nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå dit, krävs att vi satsar på grön energi, klimatsmarta innovationer och att vi kraftigt minskar utsläppen från transporter och från industrin. Sverige ska vara en ledande kraft i såväl EU som i det globala klimatarbetet, och region Uppsala har goda förutsättningar att ligga i framkant i det arbetet.

Uppsala län har goda möjligheter att ta täten inom såväl utbildning, forskning och innovationskraft, inte minst tack vare akademin, vårt välutvecklade näringsliv och de nya gröna och innovativa lösningar som nu skapas i såväl stad som på landsbygden. Regionpolitiken ska självklart ta sitt ansvar genom att alltid ha höga ambitioner och ställa höga krav på hållbarhet inom sina verksamheter. Med ambition, vilja och handlingskraft kan vi tillsammans klara den gröna omställningen och skapa ett grönt, innovativt och hållbart samhälle.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och måste därför hanteras här och nu. Klimatfrågan är självklart global, men även regionalt och lokalt kan mycket göras för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Av denna anledning behöver även aktörer som Region Uppsala växla upp sitt klimatarbete i alla delar av organisationen. Det är viktigt att skapa tydliga målsättningar, att se till att ett klimatperspektiv genomsyrar verksamheten samt att samarbeten för minskad klimatpåverkan finns med relevanta aktörer i länet.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, det är en gemensam agenda för hur medlemsländerna ska jobba för hållbar utveckling fram till 2030. I agendan finns det 17 globala mål som innefattar tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.

Uppsala kommun är regionens residensstad och där ligger exempelvis Uppsala kommuns stadshus och Regionens hus intill varandra. Många av kommunens tillgångar, till exempel tjänstebilar, lokaler, verktyg och maskiner, borde därför utan större problem kunna delas mellan organisationerna. Vi vill att Region Uppsala och till att börja med Uppsala kommun skapar en bilpoolstjänst med bilar som kan samnyttjas av kommunens och regionens verksamheter och hyras av länets invånare till exempel under kvällar och helger. Om försöket faller väl ut bör liknande samarbeten inledas med övriga kommuner i regionen.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsalas verksamhet når nettonollutsläpp senast år 2040.
  • att Region Uppsala aktivt bidrar till att de energi- och klimatrelaterade målen i Agenda 2030 uppfylls.
  • att Region Uppsala vidareutvecklar samarbeten inom klimatområdet med akademin, myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle
  • att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun som pilotkommun, skapar en bilpoolstjänst

Relaterade nyheter