Företagande, innovationer och kompetensförsörjning

För att samhället ska växa och utvecklas, behövs livskraftiga företag. Det är i småföretag som den helt övervägande mängden arbetstillfällen finns, och växande företag är en förutsättning för att nya jobb skapas.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att onödiga regler och begränsningar för företagare tas bort samt att det blir betydligt billigare och enklare att anställa.

Om man frågar företagare vad som är viktigast för dem i kontakter med institutioner av olika slag, framhålls bättre bemötande, förenklade tillståndsprocesser och stabila, tydliga regelverk. Även önskemål om bättre fackkunskaper hos dem som ska kontrollera företagens verksamheter lyfts ofta fram. En annan viktig fråga är stöd och råd till företagare inklusive hjälp med finansiering vid nystart.

Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor.
Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och se till att Region Uppsalas verksamheter får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad. Men det ger också regionen stora möjligheter att stötta lokala företagare och att bidra till en hållbar utveckling och ett stärkt lokalt näringsliv.

Förbättrade upphandlingsprocesser är en fråga som engagerar många företagare. Mindre företag upplever ofta svårigheter att komma in i systemen och att kraven är riggade för större aktörer.

Region Uppsala ska vara en bra partner för sina leverantörer och verka för goda och långsiktiga relationer. Under upphandlingsprocessen ska kommunikationen mot leverantörerna vara transparent och tydlig. En viktig faktor är enkla och tydliga frågeformulär med tydliga kravställningar samt effektiv uppföljning av ramavtal.

Vi vill att Region Uppsala genom sina upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska främja lokala företag och små företag. Detta inte minst utifrån hållbarhetsaspekter där lokala företag bidrar till såväl arbetstillfällen lokalt som till kortare och därmed grönare transporter.

I vår region finns flera viktiga aktörer att kroka arm med i arbetet att skapa Sveriges bästa företagsklimat. Inte minst länets kommuner. Två andra är Almi och STUNS. Almi med staten som huvudägare, bistår företagare med lån, riskkapital och rådgivning. STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) har till uppgift att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer. Tillsammans är det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften universiteten och företagen i länet och att därigenom stimulera ekonomisk tillväxt. Region Uppsala bör stärka samverkan med alla dessa nyckelaktörer.

Arbetsmarknaden i länet är stor och mångfacetterad med många olika förutsättningar och skiftande behov. Här finns såväl forskning på högsta nivå inom våra universitet och högteknologiskt inriktade företag inom exempelvis biotech-branschen samtidigt som även stora industriföretag inom flertalet branscher är etablerade i länet. Vi har därtill några av landets bördigaste jordbruksområden, stora skogsbruksföretag och en växande besöksnäring.

Andelen ej sysselsatta skiljer sig ganska mycket åt mellan olika orter och kommuner, men generellt utgör svårigheter att hitta rätt kompetens ett ganska stort problem, inte minst inom industrin, för företag och entreprenörer villiga att anställa. Här har Region Uppsala en viktig roll när det kommer till att skapa förutsättningar för tillväxt och en högre sysselsättningsgrad, inte minst gällande infrastrukturfrågor och samverkan med näringsliv, akademi och myndigheter.

Länets två universitet och rika forskningsklimat, utgör en grund för innovation och spjutspetsföretagande som är svår att finna på andra platser i landet. Regionen kan genom många olika insatser skapa goda förutsättningar för att detta innovationskluster ska fortsätta att utvecklas.

Vi vill att Region Uppsala ska vara ledande när det gäller att skapa goda förutsättningar att starta och driva företag. Vi måste göra det lättare för företagarna, bland annat genom regelförenklingar. Vi måste aktivt underlätta för företagarna att kontinuerligt dela hållbarhetsrelaterade idéer och genomföra miljö-och klimatsmarta förbättringar. Inte bara genom kontroller utan också med stimulansåtgärder. Miljömedvetenheten ska vara en konkurrensfördel.

Centerpartiet vill:

  • att Region Uppsala ska vara Sveriges bästa företagarregion
  • att Region Uppsalas bemötande av företagare inom regionens egna verksamheter ska vara bäst i Sverige, med fokus på god service, god kunskap hos personal och enkla, tydliga processer
  • att Region Uppsala genom sina upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska främja lokala företag och små företag, till exempel genom upphandlingsformen dynamiskt inköpssystem (DIS)
  • att Region Uppsala blir mycket bättre på att följa upp sina avtal vid upphandlingar
  • att Region Uppsala samverkar med länets kommuner, Almi, STUNS och liknande organisationer för att med gemensamma tag skapa bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv
  • att Almi fortsatt utvecklar sitt arbete med fokus på kvinnors företagande och nyföretagande för nya svenskar
  • att samarbetet mellan region och kommuner när det gäller kompetensförsörjning stärks, bland annat när det gäller satsningar på infrastruktur och utbildningar
  • att lokalisering och förutsättningar för nya innovationsdrivna företag och forskningskluster beaktas vid fysisk planering för markanvändning

Relaterade nyheter