Hållbar mat

Centerpartiet grundades för över hundra år sedan av självägande bönder som visste att man måste bruka marken, utan att förbruka den. För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart.

En vanlig dag äter var tredje person mat som är finansierad av skattemedel. Det är viktigt att all mat i Region Uppsalas kök upphandlas med omsorg. Vi vill att den närodlade och hållbart producerade maten ska tas fram med de högt ställda svenska miljö- och kvalitetskraven. Maten ska vara utan hälsofarliga tillsatser. Produktionen ska också ske helt i enlighet med de svenska djurskyddskraven.
Vi vill se en blomstrande, hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län. En grundförutsättning för en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion är goda förutsättningar för varje enskilt företag att bedriva verksamhet, utvecklas och växa. En stark lokal livsmedelssektor är viktigt för hela samhället och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, fler jobb och bättre beredskap inför kommande kriser.

På vissa håll i världen används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Svenska lantbrukare använder minst antibiotika till sina djur i hela EU. Det förbud mot antibiotikabehandling av friska djur, som nu antagits på EU-nivå, har gällt i Sverige sedan 1980-talet, något som tjänat svensk djurhållning väl.

Mat ska produceras med hänsyn till såväl miljö och klimat som till människors och djurs hälsa. Djur ska ha det bra och skyddas från lidande. De ska så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende.

Genom att upphandla svenska, närproducerade och gärna ekologiska livsmedel kan Region Uppsala bidra till minskad miljö-och klimatpåverkan, bland annat genom kortare transporter och lägre användning av naturfrämmande skadliga bekämpningsmedel. Varje krona som läggs på närproducerad mat stannar dessutom i regionen och bidrar till arbetstillfällen, skatteintäkter och en levande landsbygd. Vi vill att minst 25 procent av Region Uppsalas matinköp ska vara lokalt producerad senast år 2025. Vi vill att den offentliga sektorn ska ta ett större ansvar vid inköp av mat till offentliga kök. Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med god miljö- och klimathänsyn är ett viktigt sätt att ta globalt ansvar.

Det småskaliga yrkesfisket är ofta både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. De småskaliga yrkesfiskarna använder skonsamma redskap, där fångsterna främst går till människoföda, till skillnad från storskaligt industrifiske vars fångster ofta blir fiskmjöl. Det lokala yrkesfisket skapar även jobb och utveckling i området där fisken fångas och är en del av vår kultur och historia.

De växande skarv- och sälpopulationerna i Östersjön utgör stora problem för småskaliga fiskare. Länsstyrelsen beviljar redan idag viss skyddsjakt men villkoren för jaktens utövande kan behöva omprövas. Det gäller exempelvis hur nära fiskeredskap eller häckningsplatser man får jaga, fördelningen av jaktkvoter och liknande.

Viltkött är både klimatsmart och antibiotikafritt. Vildsvinsstammen är väletablerad i länet skapar problem för lantbrukare och trafikanter. Under 2021 rapporterades 398 viltolyckor med vildsvin. Vi vill att regionen ska nyttja de resurser som finns i våra skogar och servera mer vilt i offentliga kök. På så vis kan regionen stimulera marknaden så att fler slakterier satsar på vilthantering.

Idag slängs mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vill öka insamling av matavfall för att öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila bränslen.

Centerpartiet vill:

 • att minst 25 procent av Region Uppsalas matinköp ska vara lokalt producerad senast år 2025
 • att jordbrukare och andra matproducenter inom regionen, så långt det är möjligt, ska väljas som leverantörer
 • att Region Uppsala arbetar för att en större andel av de livsmedel som upphandlas är producerat lokalt, regionalt och nationellt
 • att upphandlingsmodeller som underlättar för anbudsgivning från lokala och mindre producenter utvecklas
 • att Region Uppsala arbetar för att förenkla för lantbruk, fiskerinäring och livsmedelsförädling i samverkan med kommunerna, angränsande regioner, myndigheter och andra relevanta aktörer
 • att Region Uppsala arbetar för att regelbördan för lantbruksföretag och andra lokala livsmedelsproducenter ska minska
 • att krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå ställs vid livsmedelsupphandlingar
 • att Region Uppsala tar tydlig ställning för att det småskaliga kustfisket ska bevaras och utvecklas
 • att Region Uppsala driver på för regional samverkan kring hållbart fiske
 • att hållbar viltvård främjas genom konsumtion av exempelvis viltkött och lokalt fiskad fisk genom upphandling i Regionens verksamheter.
 • att Region Uppsala verkar för god hushållning för att minska matsvinnet i regionens verksamheter
 • att insamling av matavfall för att öka biogasproduktionen ökar

Relaterade nyheter