Bygga samhälle på riktigt

I stora långsiktiga frågor finns det ett egenvärde med att söka breda politiska lösningar. Därför är det bra att regionala utvecklingsnämnden var helt enig när vi tog beslut om Länsplan för regional transportinfrastruktur. Ärendet ska nu vidare till både regionstyrelse och så småningom regionfullmäktige. Planen gäller i fyra år och omfattar åtgärder fram till 2029. Upplands Nyheter 12/1-2018

När planen gick ut på remiss i somras hade vi från Alliansen flera stora invändningar. I den plan som nu är antagen är de punkterna införlivade på ett bra sätt.

Den viktigaste frågan är att väg 288 Gimo – Börstil byggs färdigt med samma standard som från Uppsala till Gimo. I somras var beskedet otydligt från majoriteten, nu finns enighet om att det ska vara mötesfritt och 100 km/h. Det kommer att krävas medfinansiering, men målet är helt klart.

En annan viktig fråga var att få med väg 263 bland de namnsatta bristerna. Vägen går från Listlena till Arlanda och har stora behov, inte minst för att öka trafiksäkerheten. Den hade tappats bort vid behandlingen i juni, men tyvärr ville majoriteten då inte lägga in den. Nu har är den tillbaka i planen.

När det gäller en del andra mindre påpekanden har det också blivit bättre till exempel har enskilda vägar lagts till.

En annan sak som vi var kritiska till var att det utan någon större analys avsattes 200 miljoner kronor till något som kallades "kapacitetsstark kollektivtrafik" - i praktiken för bygge av spårväg i Uppsala. I planen fanns också 213 miljoner kronor tänkta som medfinansiering av fyrspår.

Sedan i somras har hänt väldigt mycket. Vi har fått avtalet med staten kring fyrspår och ett avtal kopplat till det mellan Uppsala kommun och Region Uppsala och vi har fått beslut om inköp av nya tåg till Upptåget. I samband med avtalet med staten om fyrspår åtar sig regionen att finansiera eller ha beredskap att finansiera vissa insatser med medel från länstransportplanen. Det har resulterat i att vi enats om ett "Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande och samhällsutveckling" på sammanlagt 413 miljoner kronor.

De resurserna kan användas till olika åtgärder kopplade till fyrspår och de nya bostadsområdena, till exempel cykelvägar för anslutning både till Bergsbrunna och Alsike, delfinansiering av trafikplatser på E4:an i anslutning till de nya områdena, men också tidigareläggning av plattformsförlängningar på Ostkustbanan norr om Uppsala så också de orterna kan utvecklas. Det kan också bli kompletterande finansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik kopplat till utbyggnaden.

Utöver detta finns naturligtvis de delar som var med redan i utskicket, till exempel satsningen på väg 55, i första hand från Uppsala till Enköping, men längre fram också ned mot Strängnäs.

Det som är roligt med detta arbete i Regionala utvecklingsnämnden är att det bygger samhälle på riktigt. Vi skapar bättre möjligheter för människor att leva och bo i hela vårt län. Visst har vi ibland olika perspektiv och visst kämpar vi ibland med andra som inte ser samma behov som oss, men tillsammans lyckas vi komma överens och vi gör skillnad. Det är praktisk politik!

Johan Örjes (C)
Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.