Kvinnor utsätts för sjukt mycket våld

Att se och kunna upptäcka signalerna är första steget för att hjälpa en våldsutsatt kvinna ur sin situation. Just denna vecka har Akademiska sjukhuset haft extra fokus på våld mot kvinnor under Vårdens vecka mot våld, med bland annat öppna föreläsningar. Detta är avstampet för en satsning för att inom närmaste året utbilda samtliga anställda på sjukhuset inom våld mot kvinnor. Ungefär 8000 medarbetare kommer ta del av utbildningssatsningen. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i att upptäcka och kunna erbjuda anpassad hjälp till de våldsutsatta kvinnorna. Upplands Nyheter (8/12-2017)

Att utsätta en annan människa för våld i olika former såväl fysiskt, psykiskt som sexuellt är olagligt och därmed straffbart. Vi har som samhälle gemensamt bestämt att detta är något som absolut inte är godtagbart, ändå pågår det hela tiden. Problemet är att detta våld till stor del sker utan att några anmälningar görs, vilket i sin tur ger förövaren möjlighet att fortsätta. På detta vis utvecklas ”första slaget” till systematiskt våld utan att samhället griper in. Mörkertalen är enligt Brottsförebyggande rådet särskilt stora vad gäller sexualbrott och våld i nära relationer. Vid en stor nationell studie, genomförd av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), konstaterades att 14 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för fysiskt våld och hot av en partner. Det är ungefär var sjunde kvinna. 20 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en partner. Det är var femte kvinna. Sju procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för allvarligt sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner, det är ungefär var fjortonde kvinna. Finns det kvinnor i din närhet som är utsatta? Ja troligtvis, det talar statistiken för. Du behöver statistiskt sett inte räkna mer än till fjorton förrän du finner såväl allvarligt sexuellt våld som flera fall av hot samt fysiskt och psykiskt våld.

Men männen då? De utsätts väl också för våld? Ja det gör de. Motsvarande siffror är att var tjugonde man uppger att de utsatts för fysiskt våld och hot av en partner samt ungefär var tolfte man som uppger att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en partner. Var hundrade man uppgav att de utsatts för allvarligt sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner. Det är stor skillnad och det är tydligt att kvinnorna är mycket mer våldsutsatta.

Våldet i sig är fruktansvärt och straffbart men få tänker på de långsiktiga följderna för den som blivit utsatt. NCKs nationella studie som berördes ovan visade också på att det fanns starka kopplingar mellan våldsutsatthet och både psykisk- och fysisk ohälsa, riskbruk av alkohol och självskadebeteende. Oavsett under vilken period i livet övergreppen skett satte det tydliga spår i form av ohälsa.

Verksamheter som möter människor i olika situationer har därför ett ansvar att försöka fånga upp kvinnor inom det stora mörkertalet för att erbjuda den hjälp som är möjlig att få. Det är ett gemensamt ansvar vi alla har. Därför är det viktigt och nödvändigt att genomföra den utbildning som nu Akademiska sjukhuset påbörjat, det borde alla offentliga verksamheter göra. Det förekommer sjukt mycket våld mot kvinnor och vi måste se det för var det är, olagligt och straffbart. Våld i nära relationer är inte en privat ensak, det är straffbart och det finns ett samhällsansvar för att upptäcka och stoppa förövarna vilket kommer ha dubbel effekt. När samhället tydligt markerar stoppar det säkert en och annan förövare att utdela ”första slaget”.

Sara Sjödal (C)
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.