Rehabilitering i Uppsala län

Det är med positiva förväntningar vi efter årsskiftet bildar Region Uppsala. I
frågor som vi har gemensamt mellan kommunerna, landstinget och Regionförbundet
kan då få en extra skjuts. Ett regionalt forum direkt underställt
regionfullmäktige med ledande kommun- och regionföreträdare kommer att skapas.
Så att vi på ett mycket bättre sätt än idag kan sitta vid samma bord och ta gemensamt
ansvar för angelägna frågor för länsinnevånarna.

 

Länets handikappföreningar (HSO) skickade för en tid sedan ut en fråga till samtliga partier i landstingsfullmäktige om strokerehabilitering. Svaret är att för oss i Centerpartiet är rehabilitering en viktig central fråga för en fungerande strokevård, fungerar inte den så är det svårt för de allra flesta att återfå förmågor och funktioner.

När man drabbats av en stroke så behöver rehab insatserna sättas in omedelbart, och ansvaret för den specialistrehabiliteringen har landstinget. Specialistrehabiliteringen är ju de omedelbara rehab insatser som ges under vårdtiden på sjukhuset och måste löpa som en röd tråd under hela vårdtiden.

Sjukhusstyrelsen beslutade under junisammanträdet om att inrätta ett rehabiliteringscentrum vid Akademiska sjukhuset. Rehabiliteringscentret kommer att byggas upp under flera år, där det första steget är att samla forskning, utveckling och utbildning för smärtcentrum, rehabiliteringsmedicin och paramedicin. Det ska skapas team som består av flera kompetenser, och som kan delta i rehabiliteringen av patienter som vårdas runt om på sjukhuset för komplicerade skador eller sjukdomar. Det kan också bli aktuellt att inrätta ett mobilt team, som kan ge stöd utan för sjukhuset.

Utöver det rehabiliteringscentrum som är på gång på Akademiska sjukhuset så behövs det mycket bättre rehab kedjor (jmf vårdkedjor), idag glappar det alldeles för mycket mellan landstinget och länets kommuner. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och det finns många svaga länkar idag. Ingen ska behöva skrivas ut från sjukhuset utan en plan för den fortsatta rehabiliteringen på hemmaplan. Samarbetet mellan landstinget och kommunerna kring rehab insatserna måste planeras med de som ska ta över när patienten skrivs ut från sjukhuset.

Trots att vi idag har system och rutiner för det, så händer det att patienter blir hemskickade utan planering för den fortsatta rehabiliteringen eller utan nödvändiga hjälpmedel som måste finnas för att få en vardag som kan fungera för patienterna när de skrivs ut från sjukhuset.

När den strokedrabbade väl har kommit hem så behöver den kommunala rehabiliteringen ta över på ett bra sätt. Det är en sak att träna påklädning, trappgång eller liknande och åter kunna det självständigt eller med hjälp av hjälpmedel eller stöd från personal, på ett sjukhus. Och något helt annat att kunna klara det i sin hemmiljö. Rehabilitering i hemmiljö kan vara helt avgörande för en framgångsrik strokerehabilitering. För strokepatienterna behöver så ofta långvariga rehab insatser. Och att kunna träna hemma med stöd av rehabiliteringspersonal som exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som med sina hembesök hjälper till med träningen, kan alltså vara avgörande. Eller om man mellanlandar på en Närvårdsenhet eller på ett kommunalt korttidsboende.

Att få fungerande vård- och rehab kedjor mellan den öppna vården, som sker i hemmiljö, och den slutna vården, som finns på sjukhus, är otroligt viktigt för Uppsala läns innevånare. Lika viktigt som att det ska finnas en tillgänglig vård i hela Uppsala län.

Annika Krispinsson (C )

Landstingsstyrelsen och dess utskott

Samt Landstingsfullmäktige


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.