Vården måste flytta närmare patienterna

Vi i Centerpartiet eftersträvar en hälso- och sjukvård som håller god kvalitet och har hög tillgänglighet, för att kunna tillgodose hela länets behov. För att kunna erbjuda bra vård i framtiden krävs fler specialistutbildade läkare, t ex geriatriker, psykologer, barnläkare, neurologer. Vi måste flytta vården närmare patienterna, förstärka vårdcentralerna med specialister samt utveckla och inte avveckla distriktsköterskamottagningar i länet. Upplands Nyheter (6/10-2017)

I Söderfors stängdes vårdcentralen när läkaren gick i pension och patienterna fick flytta till Tierps vårdcentral. Det finns idag ett stort behov av en distriktsköterskamottagning i Söderfors. Det är lättare för en distriktsköterska att åka två dagar i veckan till Söderfors och tar hand om patienterna än att patienterna tar bussen och åker till Tierp. Förut fanns det distriktsköterskamottagning i Söderfors som delade lokal med skolsköterskan.

Befolkningen blir äldre. Åldrande är ingen sjukdom men jag vet att alla inte är så lycklig lottade att de får vara fiska livet ut. Det är viktigt att denna växande grupp får ett värdigt liv med samma möjligheter som andra i vården.

Vi har flera bra sjukhus i Uppsala län och vi har påbörjat ett arbete för att bygga ut närvården. Närvårdsavdelningen i Östhammar och Uppsala fungerar idag bra. Där får äldre patienter vård efter sjukhusvistelse då et ibland behövs längre tid för att återfå krafterna.

Utöver närvårdsavdelningar behöver vi även välfungerande närvårdsteam i hela länet. Närvården behöver bredd, mångfald och mobilitet för att möta de utmaningar som den ställs inför de närmaste åren. Kommun och regionen måste arbeta mycket närmare varandra för att kunna möta patienterna där de är.

Vi måste ge möjlighet till kompetensutveckling för de som jobbar i sjukvården, hemsjukvården och i särskilda boenden.

Det är av stor vikt att vi alltid utgår från patientfokus. Jag vill därför ha fler mobila geriatriska superteam som stödjer distriktssköterskor och familjeläkare i äldrevården och på sjukhus.

Aranka Botka Ncomo (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och Vårdstyrelse

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.