Tvinga inte människor att ta emot kontrollanter i sina hem under pandemin

Under torsdagens sammanträde i Uppsalas plan- och byggnadsnämnd ville Centerpartiet bevilja en bostadsrättsförening dispens för senarelagd obligatorisk ventilationskontroll. Alternativet är att föreningens medlemmar, varav många är äldre, tvingas ta emot kontrollanter i sina hem under pandemin.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader med regelbundna intervall genomgå en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utfärd av en certifierad funktionskontrollant. OVK görs för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem uppfyller de funktionskrav avseende exempelvis inomhusmiljö och energieffektivitet som gällde då byggnaden uppfördes.

- Plan- och byggnadsnämnden kan bevilja senarelagd OVK om det föreligger särskilda skäl. En pandemi kvalificerar tveklöst som ett särskilt skäl, menar Victor Zhao-Jansson (C), ledamot i plan- och byggnadsnämnden.

Minoritetsstyret bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet hade inför mötet föreslagit att bostadsrättsföreningens begäran om senarelagd OVK skulle avslås, varmed föreningen skulle tvingas genomföra kontrollen under pandemin. Efter Centerpartiets invändningar, som även fick stöd av Moderaterna av Kristdemokraterna, beslutade styret att återremittera ärendet för att ta fram generella riktlinjer för hur dispensförfrågningar ska hanteras under pandemin.

- Det är bra att styret ser problematiken i att tvinga människor att ta emot hantverkare i sina hem under pandemin, men det är nämnden som måste göra bedömningen i varje enskilt fall. Man kan inte förskjuta allt ansvar till förvaltningen, avslutar Victor Zhao-Jansson.

Boverket har tagit fram en vägledning för genomförande av OVK med anledning av coronaviruset. I denna anges att coronaviruset utgör ett särskilt skäl för att senarelägga OVK om denna inte kan genomföras på ett säkert sätt, samt att bedömning av huruvida OVK kan genomföras måste ”bedömas i varje enskilt fall och vid varje givet tillfälle”.