Handlingsprogram

Centerpartiet är ett nära parti som vill se utveckling i hela Hagfors kommun. Här ska alla ha möjligheter att leva ett gott liv, jobba och bo. Hagfors ska vara en kommun man vill stanna i och flytta till.

Därför behövs fler valmöjligheter när man väljer boende. Alla ska vara trygga i Hagfors och vi vill ha en ökad polisnärvaro och stödja förebyggande insatser. Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och möjliggöra för fler initiativ från enskilda innevånare.                                         

Skola och utbildning är viktig för att näringslivet ska kunna få kompetenta medarbetare. Vi vill förbättra skolresultaten.

sol-has-bg

CENTERPARTIET I HAGFORS arbetar för att……

 NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

 • Kommunen ska verka för ett ökat nyföretagande och förbättra villkoren för företagande.
 • Vi ska få ett näringsliv där små och stora företag kompletterar varandra och ges möjlighet att växa.
 • Vi ska uppmuntra ett livskraftigt jordbruk som ger möjlighet att behålla vårt öppna landskap och öka den lokala livsmedelsproduktionen.
 • Standarden på vägar och gator inom kommunen måste väsentligt förbättras och enskilda vägar bör få ökat stöd.
 • Vägstandarden på väg 62 och väg 240 måste förbättras.
 • Bibehålla flygförbindelsen Hagfors - Arlanda.
 • Stödja bra kollektivtrafik.
 • Digital infrastruktur ska tillgodoses i hela kommunen/utbyggnad av bredband i hela kommunen.
 • Verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen. Ingen skattehöjning ska ske under kommande mandatperiod.
 • Kommunens naturtillgångar som skogsråvara och vattenkraft ska komma kommunens ekonomi tillgodo.
 • Öka samverkan mellan grannkommunerna och Region Värmland.

  MILJÖ

 • Vi ser positivt på etablering av förnybara energikällor och vill motverka dammutrivningar.
 • Fler laddstationer på viktiga platser inom kommunen.
 • Kommunens fordonspark ska bli fossilfri.
 • Satsningarna på miljövänlig fastbränsleeldning ska stimuleras.
 • Jakt och möjlighet till djurhållning är en väsentlig del av livet på landsbygden. Vi är positiva till jakt på varg, björn och lo.
 • Maten som serveras på våra förskolor, skolor och äldreboenden ska genomsyras av kvalité och att mindre upphandlingar görs så att fler varor kan vara närproducerade och ekologiska.
 • Kommunen skall besluta om strandskyddet.
 • Arbeta för att utveckla strandnära och attraktiva tomter.
 • En miljövänlig vägbelysning.

VÅRD OCH OMSORG OCH TRYGGHET

 • De äldre ska kunna välja det boende och den omsorg som passar dem bäst.
 • Människor med funktionsvariationer ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare.
 • Uppmuntra etablering av privata och kooperativa vårdformer.
 • Ideella insatser och enskilda initiativ inom vård och omsorg ska uppmuntras.
 • Vårdcentralerna och tandvårdsklinikerna i Hagfors och Ekshärad ska bibehållas.
 • Att utbudspunkterna/specialistmottagningarna i Hagfors skall finnas kvar.
 • Kommunen tillförsäkras polisresurser för att säkra rättstryggheten.
 • En ökad krisberedskap.

  KULTUR OCH FRITID

 • Kommunen måste ge föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet goda förutsättningar.
 • Kulturpolitiska frågor skall ha en naturlig plats samhällsplaneringen.
 • Idrotts- och fritidsanläggningar är viktiga samlingsplatser som måste bevaras och utvecklas. Det skall finnas tillgång till samlingslokaler i hela kommunen. Kommunen ska ge stöd till idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Föreningar i vår kommun ska ha möjlighet till ekonomiskt stöd för kulturhistoriska verksamheter.
 • Det kulturhistoriska arvet i våra bygder ska bevaras och respekteras.

  BARN OCH SKOLA

 • Studieresultatet i våra skolor måste väsentligt förbättras och skolans resurser måste användas mer effektivt.
 • Största möjliga frihet ska råda i val av skola och barnomsorg för att tillgodose varje barns behov.
 • Goda resurser ska finnas för barn med särskilda behov.
 • Vi ska se positivt på en eventuell etablering av friskolor.
 • Kunna erbjuda ett brett programutbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 • Fortsätta att utveckla idrottsinriktningarna.
 • Samarbetet bör fördjupas med näringslivet, Arbetsförmedlingen och universiteten.
 • Det förebyggande arbetet mot droger måste intensifieras. Uppmärksamma barns och ungas utsatthet.
 • Elever och lärare måste garanteras studiero.
 • Kyrkhedens skola ska byggas ny eller renoveras.
 • Öka satsningen på läromedel, främst i grundskolan.
 • Även fortsatt ha fyra bra skolor i kommunen

MEDARBETARE

 • Kommunen skall ha en god arbetsmiljö som förhindrar att människor blir sjuka och att medarbetaren känner stolthet över sitt arbete.
 • Kommunen skall också tillse en god kompetensutveckling för sina medarbetare.
 • Kommunen skall organisera sitt arbete så att fler medarbetare ges möjlighet att arbeta heltid. Heltid skall vara en möjlighet men inget tvång.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.