Handlingsprogram

Centerpartiet är ett nära parti som vill se utvecklig i hela Hagfors kommun. Här ska alla ha möjligheter att leva ett gott liv, jobba och bo. Hagfors ska vara en kommun man vill stanna i och flytta till.

Därför behövs fler valmöjligheter när man väljer boende. Alla ska vara trygga i Hagfors och vi vill ha en ökad polisnärvaro och stödja förebyggande insatser. Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och möjliggöra för fler initiativ från enskilda innevånare.                                                                           

Skola och utbildning är viktig för att näringslivet ska kunna få kompetenta medarbetare. Vi vill förbättra skolresultaten och bygga ut Råda skola till en F6-skola.

sol-has-bg

CENTERPARTIET I HAGFORS arbetar för att……

                           NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR

 • Kommunen ska verka för ett ökat nyföretagande och förbättra villkoren för företagande.
 • Vi ska få ett näringsliv där små och stora företag kompletterar varandra och ges möjlighet att växa.
 • Vi ska uppmuntra ett livskraftigt jordbruk som ger möjlighet att behålla vårt öppna landskap.
 • Vägstandarden inom kommunen måste väsentligt förbättras och enskilda vägar bör få ökat stöd.
 • Vägstandarden på väg 62 måste förbättras.
 • Bibehålla flygförbindelsen Hagfors - Arlanda.
 • Stödja bra kollektivtrafik.
 • Vi ser positivt på en normalspårig järnvägsförbindelse till Hagfors i framtiden.
 • Digital infrastruktur ska tillgodoses i hela kommunen/utbyggnad av bredband i hela kommunen.
 • Kommunen tillförsäkras polisresurser för att säkra rättstryggheten.
 • Ingen skattehöjning ska ske under kommande mandatperiod.
 • Kommunens naturtillgångar som skogsråvara och vattenkraft ska komma kommunens ekonomi tillgodo.
 • Öka samverkan mellan grannkommunerna och Region Värmland.

                           MILJÖ

 • Vi ser positivt på etablering av vindkraft.
 • Kommunens fordonspark anpassas till förnyelsebara bränslen.
 • Satsningarna på miljövänlig fastbränsleeldning ska stimuleras.
 • Jakt och möjlighet till djurhållning är en väsentlig del av livet på landsbygden. Vi är positiva till jakt på varg, björn och lo.
 • Maten som serveras på våra förskolor, skolor och äldreboende ska genomsyras av kvalité och att mindre upphandlingar görs så att fler varor kan vara närproducerade och ekologiska.
 • Strandskyddet generellt inte ska vara större än 100 meter runt sjöar och vattendrag.
 • En miljövänlig vägbelysning.

                           VÅRD OCH OMSORG

 • De äldre ska kunna välja det boende och den omsorg som passar dem bäst.
 • Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare.
 • Uppmuntra etablering av privata och kooperativa vårdformer.
 • Ideella insatser och enskilda initiativ inom vård och omsorg ska uppmuntras.
 • Vårdcentralerna och tandvårdsklinikerna i Hagfors och Ekshärad ska bibehållas.
 • Att utbudspunkterna/specialistmottagningarna i Hagfors skall finnas kvar.

                          KULTUR OCH FRITID

 • Kommunen måste ge föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, goda förutsättningar.
 • Kulturpolitiska frågor skall ha en naturlig plats samhällsplaneringen.
 • Idrotts- och fritidsanläggningar är viktiga samlingsplatser som måste bevaras och utvecklas. Det skall finnas tillgång till samlingslokaler i hela kommunen. Kommunen ska ge stöd till idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Föreningar i vår kommun ska ha möjlighet till ekonomiskt stöd för kulturhistoriska verksamheter.
 • Det kulturhistoriska arvet i våra bygder ska bevaras och respekteras.

                           BARN OCH SKOLA

 • Studieresultatet i våra skolor måste väsentligt förbättras och skolans resurser måste användas mer effektivt.
 • Bygga en F6-skola i Råda.
 • Största möjliga frihet ska råda i val av skola och barnomsorg, för att tillgodose varje barns behov.
 • Goda resurser ska finnas för barn med särskilda behov.
 • Vi ska se positivt på en eventuell etablering av friskolor.
 • Kunna erbjuda ett brett programutbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 • Samarbetet bör fördjupas med näringslivet, Arbetsförmedlingen och universitetet.
 • Det förebyggande arbetet mot droger måste intensifieras.
 • Elever och föräldrar ges ett ökat inflytande.

                          MEDARBETARE

 • Kommunen skall ha en god arbetsmiljö som gör att medarbetaren känner stolthet över sitt arbete och förhindrar att människor blir sjuka.
 • Kommunen skall också tillse en god kompetensutveckling för sina medarbetare.
 • Kommunen skall organisera sitt arbete så att fler medarbetare ges möjlighet att arbeta heltid. Heltid skall vara en rättighet men inget tvång.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.