Säffle - kommunen där alla får plats!

Bild

För hela Säffles bästa!

Vi vill fortsätta att förnya och utveckla vår
politik och vårt sätt att leda kommunen.
Tillsammans med våra politiska partier i den styrande majoriteten har vi lett det politiska arbetet
och skapat ett politiskt klimat som kännetecknas av stor beslutskraft. Gemensamt får vi saker
att hända i vår kommun.

God och nära vård, hälsa och omsorg är
livskvalitet och skapar trygghet.
Vi vill erbjuda
olika boendeformer för att skapa livskvalitet och
möjlighet att välja. Garantera hemsjukvård och
omsorgsinsatser utifrån individens behov och ge
möjlighet till avlastning för anhöriga.

förskolor och skolor ska finnas där eleven bor.

Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du
har eller var i kommunen du bor när det handlar om rätten till kunskap och rätten till likvärdig
skola.
Gymnasiet ska utvecklas till ett centrum för
unga och vuxnas lärande.
Utbildning är den
bästa vägen till integration, egenförsörjning och
arbete.

Vi ska ha ett starkt fokus på nya företagsetableringar.
Men också stötta våra befintliga företag.
Grunden för vår välfärd är ett livskraftigt näringsliv som ger jobb och skatteintäkter till skola vård
och omsorg.
Vi vill skapa ett ”Sportcenter tegnér."
I samverkan mellan kommunen, föreningslivet och privata initiativ.
Kulturskolan ska kunna bedriva undervisning
under skoltid.
Detta för att nå alla elever i vår
kommun. Ett rikt kulturliv och ett aktivt friluftsliv
är viktigt för att fler ska välja att flytta hit och vilja
bo kvar i kommunen.
Vi vill avsätta en miljon kronor för landsbygdens
föreningsliv.
Medlen ska gå till utvecklande lokala projekt eller investeringar. Vi vill ha en aktiv
dialog med lokalbefolkningen för att gemensamt
kunna utveckla landsbygden.

Vi ska fortsätta stötta det enskilda vägnätet.
Vi vill också utveckla kanalstråket och Kanalparken
i Säffle som har viktiga värden.


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.