Debattartikel: Släpp dammiga planen på parkeringshus i kvarteret Ymer

Debattartikel publicerad i VK 28 september 2019.

De planer som upprättades för snart 50 år sedan, bör prövas och revideras i grunden. Umeå har inte det stora behov av parkeringshus i centrala stan som här förutspås, det parkeringsbehov som finns kan lösas på annat sätt. Placeringen av ett parkeringshus i kvarteret Ymer är trafikplanerings-, stadsmiljö- och livsmiljömässigt helt fel. Det menar Fredrik Elgh och Mattias Larsson.

I en nästan 50 år gammal översiktsplan för Umeå kommun finns fortfarande ett reservat för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Ymer. Kvarteret Ymer begränsas av gågatan (Kungsgatan), Sveagatan, Skolgatan och Västra esplanaden (gamla E4).

Kvarteret Ymer rymmer ett mycket stort antal trähus av erkänt kulturhistoriskt värde. De byggnader som är mest värda att bevara (som till exempel Ordenshuset [q-märkt] eller Frälsningsarmén [riksangeläget att bevara]) ligger ju inte i den halva av kvarteret som reserverats för parkeringshus men kommer utan tvekan att upplevas som alldeles inklämda i skuggan av ett parkeringshus om 4–7 våningar, hur man än designar fasaden.

Det skulle vara värdefullt att bevara hotell Margareta som idag innehåller STF:s vandrarhem. Husets fasad är nyrenoverad (detaljer kan förbättras) och det är inte svårt att se att denna snart 100-åriga byggnad har en stor kulturhistorisk och kulturmiljö-potential som skulle kunna lyftas fram ytterligare. Den skulle dessutom kunna nyttjas i utformandet av en attraktiv miljö i stadsbilden längs den i en snar framtid om- och nyskapade Västra Esplanaden med affärer, restauranger och andra aktiviteter som främjar livet i staden.

Planen på parkeringshus i kvarteret Ymer har funnits med sedan det tidiga 70-talet. Mycket har hänt med centrumutvecklingen i Umeå sedan dess och idag känns denna plan väldigt föråldrad. I en relativt snar framtid förverkligas ringleden runt Umeå i och med den efterlängtade Västra länken.

Det kommer att innebära att Umeå kommun ansvarar för gamla E4 genom Umeå (väg 503 där Västra Esplanaden är en del). I och med detta planeras ett antal nödvändiga åtgärder för att minska trafiken genom centrala Umeå, bland annat återställande av Västra Esplanaden till stadsgata.

De planer som finns på att bygga flera stora parkeringshus i centrala Umeå baseras på äldre resonemang som bygger på att biltrafiken i centrum kommer att öka lika snabbt som invånarantalet.

Så är ju verkligen inte fallet idag! Umeå kommun har beslutat att kollektivtrafikens andel av de resor som görs skall öka framöver. Fordon med noll-utsläpp i trafikmiljön (cyklar, elcyklar, elbilar, vätgasbilar etcetera) och att det nu kommer att bli allt vanligare med självkörande fordon, kommer att förändra förutsättningarna för behovet av parkeringshus i centrala Umeå på ett revolutionerande sätt.

På Trafikverkets hemsida kan man läsa att ”digitalisering och självkörande fordon är megatrender som påverkar hela vårt samhälle och inte minst hur vi planerar för framtiden. För Trafikverket är det viktigt att vara förberedd för att anpassa infrastrukturen”.

Förutom allt det som vi skrivit här ovan så är möjligheterna, om behov verkligen finns för ännu fler parkeringar, att dessa kan hamna i parkeringshus norr och söder om centrumfyrkanten. Det är ju nämligen så att nya markområden frigörs i och med att väg 503 ska minska i omfång (Tegssidan) och Vännäsvägens sträckning ändras (i anslutning till järnvägen i nordväst). Eldrivna matarbussar och andra hållbara kortdistansalternativ kan effektivt utnyttjas för hållbara persontransporter från och till dessa.

Därtill är vi övertygade om att placering av ett parkeringshus i kvarteret Ymer är både trafikplanerings- stadsmiljö- och livsmiljömässigt helt fel.

Det blir svårt att effektivt utnyttja parkeringsytorna om man menar allvar med planerna att omvandla Västra Esplanaden till en stadsgata. Trafikmängden kring parkeringshuset blir förstås mycket stor i så fall och detta blir ju besvärligt för affärer och andra verksamheter som planeras i närområdet.

Ur kollektivtrafikens perspektiv är placeringen verkligen dålig då in- och utfart från det tilltänkta parkeringshuset i kvarteret Ymer kommer att påverka trafikflödena på Skolgatan mycket kraftigt. Skolgatan är ju det stråk där en stor del av busstrafiken går idag och med allra största sannolikhet kommer gatan dessutom att utnyttjas alltmer för detta ändamål i framtiden eftersom vår stad ökar sin befolkning och samtidigt ökar andelen kollektivtrafiknyttjare.

Alla dessa skäl pekar tydligt mot att de planer som upprättades för snart 50 år sedan bör prövas och omarbetas i grunden.

Vi vill att Umeå kommun tar nya tag i frågan om kvarteret Ymers framtida utformning och först och främst undersöker om kvarteret verkligen är lämpat för parkeringshus nu när förutsättningarna är så radikalt förändrade.

Vi vill också att kommunen undersöker möjligheterna att parkeringsbehovet kan lösas på till exempel sådana sätt som vi föreslår här ovan.

Slutligen är det viktigt att vi alla ställer krav på att kommunen noga utreder hur det skulle kunna göras möjligt att utnyttja ett bevarat och intakt kvarteret Ymer i en förnyad stadsbild med förbättrad livs- och stadsmiljö för Umeås invånare och besökare nu när Västra esplanaden omvandlas.

Parkeringshusreservatet i kvarteret Ymer har funnits med sedan tidigt 1970-tal och bygger på äldre resonemang som inte längre har någon relevans, understryker skribenterna.

Fredrik Elgh, vice ordförande Kulturnämnden
Mattias Larsson, gruppledare Centerpartiet UmeåLäs replik från Lennart Holmlund (S) publicerad 2 oktober.

Läs svar på repliken, publicerad 14 oktober.