Vad vi vill med Härryda

Bild

Detta är vad vi vill fortsätta arbeta med i vår kommun

Förskola och skola

 • Barnomsorg av god kvalitet erbjuds i olika upplåtelseformer såsom förskolor och
  familjedaghem.

 • Vi ska fortsätta att arbeta för att hålla nere barnantalet främst för de yngre
  åldrarna.

 • Läraren är nyckeln till framgång och lärarens position i klassrummet ska stärkas.
  Tryggheten och studieron behöver öka.

 • Vi vill bygga ut elevhälsan, då den psykiska ohälsan hos barn och unga inte ser
  ut att minska.

 • Närvaroteamet som arbetar med elever med hög frånvaro behöver förstärkas.

 • Alla barn har rätt till kunskap, det är vår skyldighet

 • Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som
  valfriheten kommer fler till del.

 • Elever som behöver extra stöd ska få det, därför behövs fler lärare med
  speciallärarkompetens.

 • Viktigt är också att elever som behöver utmaningar får det, då alla elever
  har rätt att nå sin fulla potential.

 • Kostnadsfritt fritidskort för ungdomar.

Äldreomsorgen

 • Samhället måste bli mer åldersvänligt.

 • Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet.

 • Inom hemtjänsten är vårt mål att max tio medarbetare ska besöka den äldres
  hem sett över en tvåveckorsperiod.

 • Alla äldre på våra boenden ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull vardag.

 • Ge tryggare vård för äldre genom att ge fler en fast läkarkontakt och en väl
  sammanhållen vårdkedja med goda möjligheter till rehabilitering.

 • Kommunen och civilsamhället behöver samverka för att motverka ofrivillig
  ensamhet hos äldre.

Kultur och Fritid

 • Stöd främst till föreningar som bedriver verksamhet för barn,
  ungdomar och äldre.

 • Nya svenskar ska stimuleras att delta i föreningslivet.

 • Avgiften till Kulturskolan ska succesivt sänkas och på sikt slopas.

 • Planera för att bygga en simhall i kommunen

 • Fritidsgårdar för ungdomar i våra olika samhällen.

 • Alla elever ska ha samma möjligheter till kulturupplevelser.

Miljö och hållbarhet

 • Härryda kommun ska vara en giftfri kommun. Arbetet behöver vidgas till att
  omfatta alla verksamheter.

 • Livsmedel till kommunala verksamheter ska vara framställda enligt svenska lagar
  och djurskyddsregler och så långt som möjligt närproducerade.

 • Bevara den odlingsbara marken i kommunen.

 • Kommunala byggnader förses med solceller och möjliggöra för geoenergi.

 • Verka för en ökad krismedvetenhet genom kommunala utbildningar och en
  strategisk plan för t ex livsmedelsförsörjning.

Bygga och bo i Härryda

 • Utveckling i hela kommunen med bostäder för olika behov och åldrar.

 • Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga ledord vid
  all byggnation. Folkhälsoperspektivet måste också finnas med.

 • Underlätta för byggnation på landsbygden.

 • Minska barriäreffekten genom överdäckning/bullerskydd vid riksväg 40 i
  Landvetter.

 • Den ökade mängden schaktmassor ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Näringsliv och arbetsmarknad

 • Arbete och företagande är av största vikt för en trygg och stark välfärd.
  Det är nödvändigt att vi behåller och utvecklar ett gott företagsklimat och
  stimulerar nyföretagande.

 • Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Härryda kommun. God dialog och god service är viktigt.

 • Fortsätta utveckla verksamheten inom Härryda Framtid genom att nyanlända
  och långtidssjukskrivna ska bli en del av arbetsmarknaden eller börja studera.
  Se nyanlända som den resurs som de är.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.