Kultur och fritid

VI VILL GENOM AKTIV FRITID HÅLLA IHOP MÖLNDAL

När vi i olika skeden i livet interagerar med andra människor skapar vi tillsammans en gemensam trygghet. Idrotts- och kulturaktiviteter bidrar starkt till att hålla samman samhället och skapa grundtrygghet och tillit till andra människor. Oavsett var i Mölndal du bor finns tillgång till idrott och fysiska aktiviteter för alla åldrar. Alla våra kommuninvånare ska ha likvärdig tillgång till egen fysisk aktivitet, oavsett bakgrund, förutsättningar, ålder eller kön.

I Mölndal ska vi värna om den brett tillgängliga kulturen, men också i delar stötta och uppmuntra till kulturutövande av yttersta klass. Kulturaktiviteterna som erbjuds ska hålla hög kvalitet och vara anpassade till olika skeden i livet och ta hänsyn till individers olika förutsättningar.

På det individuella planet stärks vårt välbefinnande och både vår fysiska och psykiska hälsa av såväl idrotts- som kulturaktiviteter. Dessutom minskar samhällets kostnader för ohälsa. Det är win-win för individ och samhälle att satsa på aktiv fritid.

Vi vill stödja ideella föreningar, men också skapa möjligheter och inspiration till spontana tillfällen för kultur- och idrottsaktiviteter i kommunens miljö. En ideell förening ska ge dig möjligheten att ta ansvar för dig själv och andra i en trygg gemenskap. Det engagemang som finns inom kulturlivet och idrottsföreningar är både roligt och utvecklande för dem som deltar, samtidigt som det är viktigt för samhällets demokratiska grund. Därför vill vi att alla ska få möjlighet att vara med och delta i kultur- och idrottslivet.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

  • Fortsatt utveckling av idrotts- och kulturlivet.
  • Utveckla Gunnebo slott och trädgårdar så att den kulturhistoriska upplevelsen stärks.
  • Arbeta för att kommunens kultur-, idrotts- och föreningsstöd är jämställt.
  • Verka för idrottande och fysisk aktivitet för hela befolkningen, även i högre ålder, stärks.
  • Verka för samhällsfunktioner som bland annat bibliotek och familjecentraler utvecklas i kommunens alla delar och på så sätt ge oss naturliga mötesplatser.
  • Stärk och utveckla samarbetet mellan kommunen och de ideella föreningarna.
  • Skapa fler mötesplatser för spontana kultur- och idrottsaktiviteter.
  • Underlätta och stödja det ideella engagemanget och aktivt stödja det som gynnar integration.
  • Att alla i kommunen ska ha möjlighet att vara med och delta i det organiserade kultur- och idrottslivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.