Samhällsplanering

VI VILL MED SAMHÄLLSPLANERING HÅLLA IHOP MÖLNDAL

Det tror vi att vi gör genom att vi ger förutsättningar för boende och ett aktivt liv i hela kommunen. Vi vill sträva efter likvärdighet i kommunens alla delar, men likvärdigt innebär inte att det ska vara lika för alla. Ett boende på landsbygden och ett boende tätt kräver olika lösningar. Med en aktiv samhällsplanering kan vi värna för ett sammanhållet Mölndal som gör det möjligt för människor att göra egna kloka val gällande var och hur de vill bo och leva.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

 • Ta fram en plan för säkrare gång- och cykeltrafik som binder samman hela Mölndal.
  Skapa i största möjliga mån gång och cykelbanor genom grönområden och områden där exponeringen för dålig luftkvalitet och buller är mindre. Säkerställ trygg belysning med exempelvis cykelbanor upplysta med stöd av rörelsesensorer. Detta för att undvika ljusföroreningar och vara energieffektiva.
 • Arbeta för och stödja bostadsbyggande även på landsbygden, utanför detaljplanelagda områden. Verka för en ökad planering av tomtmark för självbyggeri.
 • Arbeta för en tydlig plan för vatten och avloppsfrågor för hela kommunen.
 • Stödja en samhällsplanering för boende där generationer möts och där inkludering av människor i behov av samhällets stöd inkluderas.
 • Stödja en samhällsplanering där nya invånare ges förutsättningar att inkluderas i boende, arbetsliv och fritid.
 • Plan för en god ljudmiljö och luftkvalitet Mölndals boendemiljöer. Planera för renare luft och mindre buller.
 • Tillgänglighet för alla. Samlad plan för gångbanor, cykelbanor, kollektivtrafik (buss och spårvagn), fler P-platser och pendelparkeringar. Säkerställa trygg belysning.
 • Att alla i kommunen ges förutsättningar att ta del av det digitala informationssamhället. Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i hela kommunen.
 • I samhällsplanering ta ansvar för att det finns en beredskap för det som behövs om krisen eller kriget kommer.
 • Utveckla besöksnäringen genom att exempelvis planera och stödja etablering av vandrarhem, campingplatser och ställplatser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.