Utbildning

VI VILL GENOM GOD UTILDNING FÖR ALLA HÅLLA IHOP MÖLNDAL

Oavsett var i Mölndal du bor finns en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas och trygg social miljö i skolan och skolnärvaro är framgångsfaktorer för elevers lärande. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

 • Att alla barn och elever i förskola, skola och fritidshem är i en trygg social gemenskap med fokus på lärande.
 • Eleverna i grundskolan, oavsett bakgrund eller kön, ska ges förutsättningar att nå gymnasiebehörighet och elever i gymnasieskolan ska ges förutsättningar att ta studentexamen.
 • Öka bemanningen inom förskola, skola och fritidshem för att avlasta befintlig personal samt förbättra möjligheter för barn och elever.
 • NPF*-säkra alla våra skolor. Utbildning av all personal som möter eleverna, anpassa lärmiljöer och säkerställ att de hjälpmedel som behövs finns tillgängliga. *neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ex adhd, add och autismspektrumtillstånd.
 • Prioritera fortsatt utbyggnad av förskolor samt utöka pedagogisk omsorg (tidigare kallat ”dagmamma”).
 • Utveckla den kommunala servicen i Hällesåker, barnomsorg, skola och andra samhällsfunktioner. Vi vill värna en levande landsbygd genom att erbjuda ett lokalsamhälle med kvalité på service.
 • Stärka elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete för att förhindra psykisk ohälsa och mobbning.
 • Stärk arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro, (t ex sk hemmasittare).
 • För att stödja barns utveckling i en social gemenskap ska barn till föräldralediga och arbetslösa erbjudas minst 20 timmar på förskola och 15 timmar på fritidshem.
 • Fysisk aktivitet har stor betydelse när det gäller både inlärning och välmående. Vi vill därför arbeta för att barnens ute- och inomhusmiljö är trygg, säker och stimulerar till rörelse och kreativitet.
 • Fortsätta bygga broar mellan näringslivet och skolan för att skapa starka möjligheter för tillväxt. Genom ett brett samarbete med arbetsmarknaden vill vi att tillgångar på yrkesutbildningarna i Mölndal ökar och är anpassade till arbetsmarknadens behov.
 • För att sätta fart i tillväxten vill vi öka antalet lärlingsutbildningar. Främst för att skapa en bättre kontakt mellan eleven, företag och skolan men även för att stabilisera tillgången av arbetskraft för Mölndals snabbväxande företagsklimat.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.