Vård och omsorg

VI VILL GENOM GOD VÅRD OCH OMSORG HÅLLA IHOP MÖLNDAL

Oavsett var i Mölndal du bor ska du ha tillgång till god vård och omsorg av hög kvalitet genom hela livet, oavsett om omsorgen bedrivs i privat eller kommunal regi. Omsorgen ska skapa trygghet, meningsfullhet, gemenskap och därmed livskvalitet.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

 • Att äldre och anhöriga ska känna sig trygga i den organisation av omsorg som erbjuds. Verka för lika vård i hela kommunen.
 • Att du som är anhörig och sköter närstående ska få stöd och avlastning. Trygghetsboende i varje kommundel.
 • Palliativ vård i kommunens regi ska stärkas i alla led ha en fast biståndshandläggare och en fast omsorgskontakt, för de som är yngre och för barnfamiljen där en förälder drabbats av sjukdom. Ändamålsenliga korttidsplatser där barnperspektivet framhävs i en värdig boendemiljö.
 • Att du som lever med psykisk ohälsa eller är närstående till någon med psykisk ohälsa ges stöd och möjlighet att möta andra i samma situation.
 • Förstärk arbetet med suicidprevention och insatser för psykisk hälsa.
 • Förstärka kommunens proaktiva arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Verka för stöd till de utsatta.
 • Samverkansstöd för anhöriga till barn i behov av särskilt stöd, exempelvis föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF), ex adhd, add och autismspektrumtillstånd
 • Att äldre ska ha meningsfulla aktiviteter. Motverka ensamhet för äldre!
 • Att äldre ska få framföra önskemål vid menyplanering. Verka för måltidsråd på äldreboenden.
 • Personal inom omsorgsyrkena ska känna att de är viktiga för oss i Mölndal. Vi vill att personal ges möjlighet till vidareutbildning i omvårdnad, bemötande, kommunikation och ledarskap.
 • Att vi jobbar vidare med att öka tillgängligheten i Mölndal oavsett funktionsnedsättning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.