Skolor för Partilles framtid

I Partilles grundskolor är betygen höga och våra elever går mot en ljus framtid. Samtidigt ser vi ett antal mörka moln på himlen. Skolinspektionens enkät 2020 visade att knappt hälften av Partilles elever i årskurs 9 upplevde studiero på lektionerna och många elever var missnöjda med sin skola. Trots att andelen grundskoleelever som blir behöriga till både yrkesprogram och högskoleförberedande program är hög så har vi stora problem med att många av våra unga som läser svenska som andraspråk inte får fullgoda betyg i ämnet. Att få en grund i det svenska språket är avgörande för att unga ska lyckas i skolan och i samhället och vi kan inte låta elever med utlänsk härkomst hamna efter!

Även bland gymnasieelever visar Skolinspektionen att allt för många, nästan 30%, inte känner sig trygga på sin skola, är nöjda med sin skolgång eller upplever studiero i klassrummet. Trots starka betyg i grundskolan så är andelen elever som går ur gymnasiet med fullgoda betyg allt för låg. För att stärka våra elever är det viktigt att skapa en skolmiljö som är trygg, lugn och som uppmuntrar lärande.

Centerpartiet i Partille vill:

  • Samarbeta tätare med polisen för att få bort droghandeln från Partilles skolor.
  • Satsa mer på en trygg skola med lugn och ro, bland annat genom att stärka lärarnas roll och ge dem stöd att hantera en stökig skolmiljö.
  • Att fortsätta ha lärarassistenter i skolorna, så att lärare kan lägga mer tid på att vara lärare.
  • Satsa mer på att hjälpa barn som har svårt att klara betygen i svenska som andraspråk, samt säkerställa tillgång till modersmålsundervisning.
  • Föra de högskoleförberedande gymnasieutbildningarna närmare arbetsmarknaden genom att ge eleverna möjlighet till praktik samt öka samarbetet med näringslivet, på samma vis som vi redan gör för de yrkesförberedande utbildningarna.
  • Erbjuda entreprenörskap som ett ämne för samtliga gymnasieelever.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.