CIS

"Get involved! Women empowerment in Morocco and Benin” 

I april 2018 i Rabat lanserades CIS nya EU-finansierade projekt "Engageons-nous! Pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin" ("Get involved! Women empowerment in Morocco and Benin”) med en tre-dagars uppstartsworkshop. Projektet syftar till att öka unga kvinnors deltagande och inflytande i politiska partier i Benin och i Marocko, och är ett resultat av samarbete mellan flera medlemmar av ett europeiskt nätverk för politiska stiftelser (ENoP) som CIS är medlem i (ENoP).

Huvuddelen av verksamheten i Benin kommer att genomföras av IGD, CIS partner i Burkina Faso sedan många år tillbaka, och av en CSO i Benin (ABDC) som är partner till Hanns Seidel Stiftung (HSS, CDUs motsvarighet i Bayern). Verksamheten i Marocko kommer främst att genomföras av de tyska stiftelserna Konrad Adenauer Stiftung (kopplad till kristdemokratiska CDU) och Friedrich Ebert Stiftung (kopplad till socialdemokratiska SPD).

Kvinnors ställning inom politiken i Benin är generellt svag idag. Juridiskt har de samma rättigheter och möjligheter som män, men på grund av olika kulturella och sociologiska faktorer är deras faktiska deltagande och inflytande lågt. Endast 7% av parlamentsledamöterna är kvinnor och man uppskattar att endast 10-20% av partiernas medlemmar är kvinnor. Dock finns det kvinnliga ministrar, gruppledare och borgmästare.

Vad gör CIS?

Projektet ska leda till att unga kvinnor spelar en mer aktiv roll och får ökat inflytande i politiska partier. Tre specifika resultat förväntas uppnås:

  1. Det politiska ledarskapet förstår vikten av att unga kvinnliga partimedlemmar spelar en aktiv roll och har inflytande inom partiet.
  2. Unga kvinnliga partimedlemmar har ökat självförtroende, kunskaper, färdigheter och möjlighet att främja sin karriär inom partiet.
  3. En tvärpolitisk dialog startas mellan unga och erfarna partimedlemmar för utbyte av goda exempel för att stärka unga kvinnor.

Aktiviteterna i Benin kommer bland annat att omfatta workshops i bl.a. jämställdhet för ledarskapet av politiska partier, påverkansarbete gentemot ledarskapet av politiska partier, stöd till ’gender mainstreaming’ av partiprogram och andra partidokument, mentorskapsprogram mellan framgångsrika partimedlemmar och unga kvinnliga partimedlemmar, kapacitetsstärkande workshops för unga kvinnliga partimedlemmar och politiskt intresserade unga kvinnor osv.

CIS och IGD implementerar ett annat projekt, Program for Young Politicians in Africa (PYPA) I bland annat Benin. Av de unga medlemmar i politiska partier som har utbildats genom PYPA är hälften kvinnor. Dessa kvinnor utgör en viktig kärngrupp för detta nya projekt. IGDs mångåriga erfarenhet av att arbeta med politiska partier i Benin kommer också vara en viktig förutsättning för genomförande av aktiviteterna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.