CIS

PYPA - Program for Young Politicians in Africa

Program for Young Politicians in Africa (PYPA) är ett SIDA-finansierat tvärpolitiskt kapacitetsbyggande program för unga afrikanska politiker vars mål är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i politiken och i samhället. Programmet startade 2012 och omfattar idag fjorton afrikanska länder i tre regioner: Östafrika, Södra Afrika och Västafrika. PYPA implementeras av fyra svenska partianknutna organisationer: KIC (Kristdemokratiskt internationellt centrum) OPC (Olof Palme International Center), GF (Green Forum, Miljöpartiets PAO), och CIS.

Vad gör CIS?

CIS ansvarar för implementeringen av PYPA i fransktalande Västafrika tillsammans med det politiska kapacitetsstärkande institutet IGD.

Sedan 2012 utbildar CIS och IGD drygt 40 unga politiker årligen från Burkina Faso, Benin, Niger och Mali, och sedan 2016 från Elfenbenskusten, Senegal och Togo. Deltagarna i programmet är mellan 18 och 35 år gamla och hälften är kvinnor. Utbildningen täcker allt från ideologi, antikorruptionsarbete, genus och hållbar utveckling till konflikthantering, kommunikation, ledarskap och kampanjarbete. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna testa sina nyvunna kunskaper i praktiken genom att planera och genomföra miniprojekt kopplade till ungdomars rättigheter i sina respektive länder. Efter utbildningen ingår deltagarna i nationella och regionala nätverk som fortsätter påverkansarbetet för ungdomars rättigheter.

PYPA är ett originellt och banbrytande program som svarar mot ett verkligt behov. I Afrika har ungdomar i allmänhet, och unga kvinnor i synnerhet, mycket begränsade möjligheter att medverka och påverka den samhällsutvecklingen. Detta beror på ålders- och könsdiskriminering samt på maktstrukturerna i partierna och i samhället i stort. Huvudsyftet med PYPA är därför att utifrån ett rättighetsperspektiv utveckla och stärka ungdomarna så att deras deltagande och inflytande i politiken och i samhället ökar.

Både i informella samtal med deltagarna och genom den formella utvärderingen av programmet är det tydligt att PYPA har en särskilt stor positiv effekt för de kvinnliga deltagarna. Alla anser sig ha blivit ”empowered” genom PYPA. De berättar hur de pga den uppfostran de fått och pga de rådande kulturella mönstren förut tvekade att tala inför andra eller ens ställa frågor, men hur de tack vare PYPA vågar ta mer plats och nu uttrycker sig med självförtroende. De säger att man nu lyssnar på dem på ett annat sätt och att deras åsikter nu är eftertraktade. De åtnjuter större respekt och har ökat inflytande och deltagande. PYPA har förändrat mycket för dem; inte bara inom deras respektive politiska partier (där många fått högre positioner), utan även professionellt för de som jobbar, på universitetet för de som pluggar och för flera av dem även i familjen där de också vågar ta större plats.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.