CIS

Stöd till kvinnor i Palestina

Den palestinska staten består av östra Jerusalem, Västbanken och Gaza, och utropades 1988 som en självständig stat av den Palestinska befrielseorganisationen. Befolkningen uppskattas till drygt 4 miljoner invånare. Ekonomin är svårt sargad efter många års israelisk ockupation. Arbetet med jordbruk, som är den största inhemska näringen, har försvårats efter att Israel byggt en mur mellan Israel och de palestinska territorierna som bitvis har avskilt palestinska ägare från sina odlingsmarker. Arbetslösheten är hög, särskilt bland kvinnor. Mäns deltagande på arbetsmarknaden är fyra gånger så hög som kvinnors.

Eftersom Palestinas parlament ännu inte är operativt kan nya lagar endast stiftas genom dekret från presidenten. Frånvaron av denna funktion underminerar inte minst arbetet med att stärka individens rättigheter, bland annat genom att familjerätt och strafflagar inte kan förnyas. De dekret som har utfärdats har heller inte alltid implementerats i domstol vilket bland annat har lett till att lagar för att skydda hedersvåld fortfarande lever kvar.

Fattigdomsbekämpning i Palestina är starkt förknippad med ökad tillgång till mark och vatten samt färre begränsningar i den fria rörligheten för människor och varor. Eftersom den israeliska ockupationen omöjliggör fri rörlighet och ständigt kringskär mark- och vattenresurser, innebär det att andelen fattiga inte minskar. Fattigdomsbekämpning försvåras ytterligare av den utbredda korruptionen inom den palestinska administrationen.

Vad gör CIS?

Sedan 2016 samarbetar CIS med CSOn Palestinian Working Women’s Society for Development (PWWSD) . Organisationen arbetar med kvinnor på gräsrotsnivå för mänskliga rättigheter och kvinnors ökade egenmakt, och är medlem i ett antal lokala, regionala och internationella nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter och bekämpande av våld mot kvinnor. Dessutom har den en rådgivande status gentemot den palestinska myndigheten. PWWSD arbetar på Västbanken och i Gaza och har sju lokalkontor i Palestina. De har tre huvudsakliga program: ökat medinflytande för kvinnor, psykosocial rådgivning och kapacitetsbyggande.

Projektet syftar till att främja kvinnors rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande i politiken och i samhället. Deltagarna i projektet är kvinnor aktiva i politiska partier och civilrättsorganisationer i Palestina. Insatserna består av olika workshops i politiskt ledarskap, stöd till skuggråd, nätverkande samt påverkansarbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.