CIS
Centerpartiet lokalt

Stöd till systerparti i Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Hercegovinas befolkning uppskattas till ca 4 miljoner invånare. Effekterna av konflikten på västra Balkan på 1990-talet är ännu mycket påtagliga i landet. Det är ett av Europas fattigaste länder och dess BNP är fortfarande lägre än före kriget. Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, är mycket hög. Till följd av Daytonavtalet som upprättades vid krigsslutet 1995 är landet uppdelat i två enheter, Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srbska, vilket cementerar segregeringen av landets etniska grupper.

Den etniska segregeringen hämmar samhällsutvecklingen och är uppenbar inom alla områden. Till följd av de etniska motsättningarna har landets politiker svårt att nå enighet kring nödvändiga reformer för landets utveckling och innebär att alla statsprocesser är mycket utdragna. Korruptionen är utbredd på alla nivåer och det finns oroande kopplingar mellan den politiska eliten och kriminella nätverk.

Reformagendan som antogs i juli 2015 av Bosniens-Hercegovinas tre övergripande regeringsnivåer och kantonregeringarna är dock ett steg i rätt riktning. Den innebär ett formellt åtagande att genomföra långtgående ekonomiska, sociala och juridiska reformer. Detta är nödvändigt om man ska kunna bryta den nedåtgående spiral, som hos medborgarna och särskilt ungdomarna, skapar en känsla av maktlöshet och brist på framtidstro, samt om man på sikt ska kunna bli medlem i EU.

Bosnien-Hercegovina brottas alltså med en rad problem och det är ett tufft klimat att verka politiskt i, särskilt som medborgarnas förtroende för politiker är lågt.

Vad gör CIS?

CIS har sedan 2010 samarbetat med det politiska partiet Nasa Stranka (Vårt parti). Det bildades 2008 av aktivister, artister och akademiker med en gemensam övertygelse om att landet måste upphöra med kvotering baserad på etnisk tillhörighet för offentliga ämbeten. Partiets företrädare hade olika etniska bakgrunder vilket bidrog till att partiet fick medial uppmärksamhet och fick sitt första mandat i lokalvalen 2008 med representation i Sarajevo.

Ett av Nasa Strankas viktigaste mål har fortsatt varit att minska de nationalistiska partiernas dominans inom politiken i Bosnien-Hercegovina. Partiet har också de senaste åren antagit en tydlig socialliberal värdegrund. Inför de senaste två valen, 2012 och 2014, har partiet utvecklat sitt partiprogram och blivit mycket mer ideologiskt tydliga i sin politik. Partiets framväxt under lokalvalen 2012 bidrog till ökad lokal representation. Vid det senaste valet i oktober 2014 utökade Nasa Stranka också sin representation på regionalnivå och fick för första gången ett mandat i det federala parlamentet.

Samarbetet mellan CIS och Nasa Stranka är inriktat på att stärka partiets institutionella struktur, organisatoriska kapacitet samt politiska identitet och kapacitet. Partiet har en övervägande ung ledning och en inriktning som öppnar upp för unga personers deltagande. Under 2014 skapade Nasa Stranka en ungdomssektion med fokus på att samordna unga inom partiet som är starkt inspirerat av Centerpartiets ungdomsförbund och av Centerstudenter. Partiet har också ett långtgående initiativ som syftar till att öka den kvinnliga representationen bland folkvalda politiker.

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.