Räddningstjänst

Bild

Polis, räddningstjänst och ambulans är viktiga delar för att skapa trygghet. Räddningstjänsten är en kommunal angelägenhet. De senaste årens skogsbränder, liksom ett ökat fokus på civilförsvaret på grund av ett skärpt säkerhetspolitiskt läge, har medfört att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ställt krav som innebär stora
förändringar för räddningstjänsten.

Ett sådant krav är samordning mellan räddningstjänstförbund. Som en konsekvens därav har Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) där Falu kommun ingår byggt upp en ny operativ ledningsstruktur. Man har också tagit initiativ till samverkan för operativ ledning med Räddningstjänsten i Gävleborg och för dialog med flera andra kommuner, bland
annat i Hälsingland. Denna nya ledningssamverkan kallas RIS, Räddningstjänster i Samverkan, och är ett resultat av en utveckling där Centerpartiet har varit pådrivande.
Centerpartiet ser mycket positivt på den här utvecklingen. I Falun finns en ledningscentral för räddningstjänsten, och även en regional ledningscentral för SOS Alarm. Genom
samverkan inom RIS blir Falun en central del i ett större räddningstjänstsamarbete där
SOS Alarm även fortsatt har en naturlig placering i Falun.
När räddningsstationen i Grycksbo skulle avvecklas i början av 2021 blev lösningen att
införa en modell med så kallade FIP-fordon som medger en decentraliserad och lokal
närvaro på landsbygden till en lägre kostnad. Vi anser att det är en bra och kostnadseffektiv lösning som skulle kunna användas på fler platser som ett komplement till befintliga brandstationer för bättre lokal närvaro på landsbygden.
- Fortsätt utvecklingen med regional samverkan inom Räddningstjänster i samverkan
(RiS) med Gävleborg, Hälsingland och andra kommuner som kan vara intresserade av
att ansluta.
- Utred om modellen med FIP-fordon ska utökas till fler platser inom RDM:s verksamhetsområde som ett komplement för bättre lokal närvaro på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.