Vår politik

Vi vill att hela Falu kommun ska utvecklas! På den här sidan kan du läsa Centerpartiet Faluns tankar om framtiden.

Vår politik handlar om att skapa en hållbar framtid för oss som bor här, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling i hela samhället. Vi utgår från Falu kommuns modell för Agenda 2030 och beskriver våra prioriteringar och förslag inom de fem prioriterade målområden som den pekar ut.

Introduktion

Vårt samhälle

Centerpartiet är en självständig, grön, social och liberal politisk kraft i mitten av svensk
politik. En kraft som vägleds av en obändig tro på att vi kan skapa en ljusare framtid. Vi
är förvissade om att även när det ser mörkt ut kan vi gemensamt staka ut en hoppfull
väg framåt.

Centerpartiet ser kraften i varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet
och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin
egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.

Vi vill skapa en grön och trygg vardag för oss i Falun. Vi förenas av våra jordnära liberala
värderingar och vår tro på företagsamhet och decentralisering. Vi vet att nytänkande
och utveckling är vägen mot en hållbar framtid.

För oss i Falun betyder det att vi arbetar för en stark lokal demokrati som präglas av delaktighet, öppenhet och solidaritet och glädje. Att vi ser hur det kommunala självstyret
bidrar till att varje medborgare kan påverka sin vardag och forma sin framtid. Hur den
lokala demokratin skapar bättre livsvillkor för oss som bor här.

Vi vill ha ett tryggt, grönt, företagsamt och hållbart Falun med bra grundläggande kommunal service som förskola, skola, socialtjänst och omvårdnad. Samtidigt värderar vi engagemang, entreprenörskap och företagsamhet högt. Lokalsamhället är grunden för vårt engagemang i en global värld.

En hållbar framtid

En hållbar utveckling leder mot en hållbar framtid. Därför arbetar vi för hållbar tillväxt
som tar hänsyn till klimatet och planetens begränsade resurser samtidigt som vi arbetar
för att förbättra människors levnadsvillkor och bygga ett samhälle där var och en kan
förverkliga sina mål.

En viktig princip för oss är samspelet mellan stad och land. Stad och land är beroende
av varandra. Därför bygger vi vår politik på principen att arbeta för Falu kommun som
helhet. Centralorten behöver landsbygden och landsbygden behöver centralorten.
Vår politik för Falu kommun utgår från Agenda 2030. Falu kommun har antagit en lokalt
avgränsad modell av agenda 2030 med tydliga mål för kommunens utveckling med
medborgarna i fokus. Våra politiska mål ansluter till de övergripande målen i kommunens Agenda 2030-plattform. Vårt mål är en hållbar politik för hela Falu kommun.

Falu kommuns fem prioriterade målområden som Centerpartiet har varit drivande i att
formulera, fångar upp 16 av 17 globala mål i Agenda 2030. Inget är glömt, men för att nå
resultat måste vi våga prioritera och skapa förutsättningar för genomförande. Politiskt
ledarskap innebär för oss både att ha en framtidsbild, sätta mål och peka ut en riktning.
Men också att utveckla och vårda en kommunorganisation som, i samspel med civilsamhället och näringslivet, har förmågan att genomföra de mål vi gemensamt sätter
upp.

Vi utgår därför från de fem målområdena i Falu kommuns Agenda 2030-plattform:

  • God utbildning för alla
  • Egen försörjning
  • Växande näringsliv
  • Attraktiv boendekommun
  • Bekämpa klimatförändringarna

Målområdena är inte rangordnade. Ordningsföljden handlar istället om hur de samverkar för att skapa ett hållbart samhälle:

Utbildning är grunden för demokrati, välstånd och möjligheten för individen att bygga
ett gott framtida liv. Egen försörjning genom jobb eller eget företag ger oberoende och frihet. Men jobb skapas av företag och ett växande näringsliv. Då måste förutsättningarna för företagsamhet och jobbskapande vara de rätta.

Kompetensförsörjning är en förutsättning för att företag ska kunna etablera sig och
växa. Därför måste Falun vara en attraktiv boendekommun där människor vill bo och
leva. En kommun där medborgaren trivs och känner sig trygg. Slutligen ser vi klimatförändringarna som vår tids största globala utmaning. Där måste vi alla bidra.
Hängde du med? Hoppas det. Låt oss då beskriva hur vi vill arbeta med våra och Falu
kommuns fem prioriterade målområden

God utbildning för alla

En bra och likvärdig skola ger alla elever grunden för goda kunskaper och en bra start
inför vuxenlivet. Att lyckas i skolan är en viktig faktor för välbefinnande och psykisk hälsa. På samma sätt innebär ett misslyckande i skolan risk för psykisk ohälsa och framtida utanförskap. Faluns skolor ska ge alla barn och unga chansen att lyckas i skolan och bli självständiga individer som deltar i samhällsutvecklingen. Vi kallar det skolresan, en resa som börjar den dag då barnet börjar i förskolan.

Förskolans lokaler

Skollokaler och skolmiljöer

Skolresan

Särskilt stöd till utsatta elever

Unikt utbud av utbildningar

Åtgärder för ökad måluppfyllelse

Egen försörjning

Att ha ett jobb och egen försörjning är grunden för ett gott och meningsfullt liv. Alla
människor ska utifrån sina förutsättningar ha en chans att komma in på arbetsmarknaden, och både vilja och orka jobba ett helt arbetsliv.

Det börjar i skolan

Grupper som står långt från arbetsmarknaden

Praktikplatser och sommarjobb

Vuxenutbildning och yrkesutbildning

Växande näringsliv

För att det ska finnas jobb så måste det finnas välmående företag som kan utvecklas,
växa och anställa. Företagen genererar jobb och skatteintäkter som möjliggör en offentlig välfärd. Företagande, entreprenörskap och tillväxt är nödvändiga faktorer för mycket
av det vi tar för givet i vardagen.
Företagen ansvarar för sin egen utveckling men med ett gott företagsklimat finns bästa
möjliga förutsättningar för företagen att verka i vår kommun.
Att vara en kommun med gott företagsklimat innebär bland annat att attityderna till företagande, hos allmänhet, tjänstepersoner och förtroendevalda, är goda samt att företagarnas betydelse för kommunens utveckling tydliggörs. Falu kommun är idag en bra
kommun inom detta område men har potential att bli bättre.
Det behövs mark för att befintliga företag ska kunna växa och nya företag ska kunna
etablera sig. Kommunen har idag för lite tillgång till egen mark. Falu kommun bör därför
sträva efter att köpa in ytterligare mark och bygga upp en strategisk markreserv för såväl
företagsetableringar som bostäder.
- Att företagarna i Falun upplever kommunen lätt att samarbeta med.
- Säkra god tillgång till mark för bostäder och företagsetableringar i alla delar av kommunen.
- Att Falu kommun ska vara bland de 100 bästa på Svenskt Näringslivs ranking av lokalt
företagsklimat (plats 176 i 2021 års ranking).

Besöksnäring

Entreprenörskap

Gröna näringar

Handel

Upphandlingar

Attraktiv boendekommun

Att bo där man själv vill, med offentlig och kommersiell service, vård och omsorg samt en säker skolmiljö för barnen i närområdet, är bland de mest grundläggande kriterierna för en trygg vardag. Lika viktigt är att räddningstjänsten är likvärdig vart än man bor samt att stöd och hjälp finns att få om livssituationen plötsligt skulle förändras.
Arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller bostadslöshet kan drabba vem som helst, när som helst. All samhällsplanering måste därför utgå från, och ta hänsyn till, människors olika livssituation. Samhällets stöd och service i form av LSS och socialtjänst ska finnas och fungera när det behövs.

Bostäder

Kultur

Landsbygdsutveckling

Närmiljö och biologisk mångfald

Rekreation och utomhusaktiviteter

Räddningstjänst

Samverkan med polis

Tillgänglighet

Ungdomars delaktighet

Världsarv

Äldreomsorg

Bekämpa klimatförändringarna

Den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin som antogs i Region Dalarna under
2021 säger att Dalarna som helhet ska klara de nationella energi- och klimatmålen 2030 på vägen mot ett klimatneutralt Sverige år 2045. För att få kraft i genomförandet måste alla kommuner bidra. Centerpartiet i Falun utgår från Dalastrategins miljö- och klimatmål genom en kraftfull energi- och klimatpolitik för Falu kommun men också från Centerpartiets nationella mål som är klimatneutralitet 2040.

Cykling

Energiomställning

Hållbar tillväxt

Innovativ teknik och öppna data

Klimatsmarta material och återbruk

Resor och transporter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.