Rekreation och utomhusaktiviteter

Bild

Tillgång till naturområden är viktig för människors välbefinnande och möjlighet till motion och rekreation. Vi vill därför att närhet till naturområden ska planläggas vid all nybyggnation av bostäder. Befintliga bostadsnära naturområden ska värnas, speciellt i centrala lägen. Delar av kommunens skogar skulle kunna brukas hyggesfritt för att främja naturupplevelsen och värna den biologiska mångfalden.

Sommartid är allmänt tillgängliga badplatser viktiga för mångas trivsel och välbefinnande. Det gäller speciellt varma somrar som vi har upplevt allt oftare på senare år. Därför
bör kommunen säkerställa tillgång till allmänna badplatser i alla serviceorter. I centrala
delarna av Falun är det önskvärt att kunna erbjuda fler badplatser med hänsyn till hur
många som bor där.
Runn och andra sjöar i och omkring Falun är sedan länge viktiga för fritid och rekreation
sommartid, men i allt högre grad även vintertid. Med plogade, hyvlade och sopade skridskobanor, skidspår och promenadmöjligheter så har sjöarna blivit Falubornas vardagsrum vintertid. De senaste åren har även vinterbad blivit populärt.
Skidspår dras på många håll. De ideella insatserna spelar mycket stor roll för tillgången
till skidspår vintertid. Kommunen bör stötta och hjälpa de ideella krafterna, men utan
att ta över ansvaret. Några av dessa områden är kända långt utanför Falu kommuns
gränser, exempelvis Sörskog i Bjursås dit skidåkare kommer från när och fjärran.
Idag finns information om lekplatser samt vandrings- och cykelleder på Falu kommuns
hemsida. Den informationen skulle kunna kompletteras med ett bredare utbud av sommar och vinteraktiviteter. Även information om pulkabackar, grillplatser och lämpliga
ställen för vinterbad kan finnas med.
- Planlägg alltid naturområden i anslutning till bostadsområden för välbefinnande och
rekreation.
- Öka tillgången till allmänna badplatser för trivsel och välbefinnande. Kålgården ska
öppnas som allmän badplats.
- Stötta ideella krafter som iordningställer skidspår, skridskobanor, islekbanor, isvakar
för vinterbad etc.
- Informera bättre om utomhusaktiviteter som ridstigar, vandringseder, skidspår, skridskobanor, pulkabackar, badplatser och platser för vinterbad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.