Särskilt stöd till utsatta elever

Bild

Ungas psykiska ohälsa ökar. Barn som behöver hjälp ska få det och inte hamna mellan
stolarna hos berörda myndigheter. Alla barn i Falun ska bemötas utifrån sina behov. Med
rätt hjälp och stöd redan i förskolan och på lågstadiet skulle många barn slippa psykisk
ohälsa och ges bättre förutsättningar att så småningom gå ut skolan med godkända betyg. Tekniska system som medger informationsutbyte och samarbete skapar förutsättningar för samverkan mellan kommunala skolor, socialtjänst och regionens barn- och
ungdomsvård.

Den svenska skolan har sedan 1990-talet arbetat utifrån ambitionen att alla elever ska
inkluderas i den vanliga undervisningen. För en kategori elever med neuropsykiatriska
funktionshinder (NPF) räcker det inte med stödinsatser i den vanliga undervisningen.
Det har medfört att dessa elever inte passar in och inte får det stöd de behöver. Falu
kommun kan idag erbjuda NPF-certifierad verksamhet på några skolor med mycket positiva resultat. Denna verksamhet bör utökas, men utöver det behövs troligen också en
resursskola.
På senare år har så kallad sugardating uppmärksammats, vilket innebär att barn och
unga prostituerar sig i utbyte mot pengar eller presenter från en vuxen. Fenomenet kan
pågå under skoltid, till exempel på lunchraster. Vi vill att omfattningen av prostitution
och sugardating kartläggs och att insatser görs för att stävja förekomsten. Det kan exempelvis handla om utbildning till lärare för att känna igen och upptäcka sugardating i
skolmiljö.
- Utveckla arbetsmodeller för tät samverkan mellan kommunal skola, socialtjänst och
regionens ungdomsvård inom ramen för Tillsammans för varje barn.
- Samverkansmodeller och koncept från Tillsammans för varje barn ska införas som
normalt arbetssätt och erbjudas i kommunens alla förskolor och skolor.
- Inför tekniska stödsystem för bättre informationsutbyte och samverkan inom kommunen och mellan kommun och region.
- Särskild anpassning av undervisningen ska erbjudas i flera grundskolor för elever med
neuropsykiatriska funktionshinder.
- Kartlägga omfattningen och vidta åtgärder för att stoppa prostitution och sugardating

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.