Skollokaler och skolmiljöer

Bild

Arbetet med att skapa ändamålsenliga lokaler för såväl barn och elever, som personal,
ska fortsätta med grund i den så kallade Skolstrukturutredningen som gjordes 2020.
Stora resurser har satsats på upprustning av grundskolans lokaler men det finns fortfarande skolor som är nedslitna och underdimensionerade för det antal elever som ska få plats i dem. Därför måste arbetet med att rusta upp och se över skolans lokalbehov
fortsätta.

I början av 2022 är två skolor i Falu kommun aktuella för nybyggnation. Det är Sundbornsskolan och Vikaskolan. Sundbornsskolan har omfattande miljöproblem som inte
har gått att åtgärda. Vikaskolan är sliten och underdimensionerad.
Ett annat pågående arbete är samlokaliseringen av särskolan, ett arbete som har pågått
sedan mandatperioden 2014-2018. Nu är det dags att ta steget och gå till genomförande.
Minskad fysisk aktivitet bland barn och unga är ett uppmärksammat problem som riskerar att leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa i framtiden. Skolgårdar och utomhusmiljöer är ofta eftersatta och stimulerar inte till lek och fysisk aktivitet i den utsträckning som
är önskvärt. Utomhusmiljöerna vid högstadie- och gymnasieskolorna lämnar ofta mycket
att önska. Här ser vi att Falu kommun ska ta initiativ och prioritera förbättringar för ökad
rörelse och hälsa bland barn och unga.
- Genomför samlokaliseringen av särskolan till nya lokaler i enlighet med särskoleutredningen.
- Genomför byggnationen av nya skolor i Sundborn och Vika.
- Främja lek och rörelse genom att skapa stimulerande utomhusmiljöer och skolgårdar
på alla förskolor och grundskolor, men även på gymnasieskolor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.