Ungdomars delaktighet

Bild

Vi vill ge ungdomar en ökad delaktighet i utformningen av sin arbetsmiljö och sin fritid. I
skolan sker detta genom elevråd eller motsvarande verksamhet.

Den s k LUPP-enkäten som genomförs vart tredje år ger en bra bild av ungdomars upplevelse av hem, fritid, skola, inflytande mm. Enkätens resultat ska lyftas för diskussion i berörda nämnder.
De tidigare fritidsgårdarna har ersatts med en ambulerande verksamhet där ungdomarna har möjlighet att ”beställa” aktiviteter. Detta har inte fallit väl ut överallt. Många
gånger vill ungdomar framför allt ha möjlighet att ”hänga” någonstans utan krav på specifika aktiviteter. Vi vill söka möjligheter tillsammans med ungdomarna att hitta en ny
form och där det är möjligt också involvera det lokala föreningslivet och privata aktörer.
- Genomföra Lupp-enkäten och behandla resultatet i berörda nämnder.
- Utvärdera den nya aktivitetsbaserade ungdomsverksamheten.
- Utveckla nya former för fritidsverksamheten i samverkan med ungdomar, föreningsliv
och privata aktörer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.