Valet 2022

Bild

Centerpartiet i Hedemora vill fortsätta leda Hedemora kommun framåt!

Centerpartiet har ingått i majoritetet för Hedemora kommun under den senaste mandatperioden. Vi är vill ta ansvar och föra Hedemora framåt även kommande period.

Rösta på Centerpartiet på valdagen den 11 september 2022.

Här hittar du hittar vår valfolder för valet 2022 i Hedemora kommun. Länk

Våra kandidater hittar du under Kandidater till valet!

Vår politik

TRYGGT HEDEMORA

Centerpartiet vill att alla ska känna sig trygga i Hedemora kommun. Det vill göra genom att öka samarbetet mellan polis, socialtjänst och skola. Vi vill se till att trygghetslarmen fungerar felfritt för äldre och funktionsnedsatta. Öka antalet fältassistenter för att fånga upp unga tidigt. Offentliga miljöer ska kännas ljus, öppna och trygga för alla. Vi jobbar för huskurage, att man ska hjälpa till och agera för sina grannar för att förebygga och stoppa våld. Vi ska också hjälpas åt att stoppa vardagsbrottslighet och bedrägerier.

HÅLLBART HEDEMORA

Hedemoras miljö är en stor tillgång och vi måste styra för klimat- och miljömässig hållbarhet. Vi vill att det ska vara enkelt att få bygglov för solceller och för vindkraft behöver vi en vindbruksplan. En vindbruksplan pekar ut var i kommunen det fungerar att bygga. Vi vill underlätta för etablering av en biogasanläggning.

HELA HEDEMORA

I Hedemora finns en fantastisk natur som lockar till olika aktiviteter, ett stort utbud av idrott och kultur att ta del av och ett rikt föreningsliv att engageras sig i. Ett fungerande samhälle som klarar utmaningar, behöver olika miljöer där människor kan bo, vistas och arbeta. Mat, råvaror och energi produceras till största delen på landsbygden. Det finns inga självförsörjande städer och en landsbygd utan service fungerar inte.

Vi vill att hela kommunen ska ha en fungerande internetuppkoppling för arbete och nöje. Vi vill ha fler ladd platser för el-bilar. Vi vill att kommunen ska erbjuda service i hela kommunen. Vi vill förenkla för tillskapandet av attraktiva tomter i nya boendemiljöer genom fler detaljplaner och ett reformerat lantmäteri i kommunal regi. Vi vill också att det byggs lägenheter som fungerar för seniorer i våra mindre tätorter, det ger plats för nya generationer och skapar underlag för lokal affär och skola.

NÄRINGSLIV I HEDEMORA

Centerpartiet vill att näringslivet blomstrar i Hedemora. Vi vill utveckla kontakten mellan företag och kommun så att vi kan utveckla Hedemora tillsammans. Vi vill arbeta för att förenkla kommunala processer, och god service ska vara utgångspunkt i relationen med näringslivs och privatpersoner. Vi vill att kommunens upphandling ska skapa lokala möjligheter.

UTBILDNING I HEDEMORA

Centerpartiet vill skapa en skola för alla barn i Hedemora. Vi vill ha fler behöriga lärare både i gymnasiet, grundskolan och förskolan genom att erbjuda en attraktiv och trygg arbetsmiljö. Vi vill skapa en så rättvis fördelning av resurser som det går för att ge alla barn lika stora möjligheter att klara skolan. Att behålla de små skolorna är också viktigt för oss. Vi tror på den lilla, nära skolan.

Yrkesinriktade gymnasieprogram bör, i samverkan med näringslivet, ge eleverna kunskaper för att vara anställningsbara efter avslutad skolgång.

Ungas trygghet och hälsa

Vi vill förbättra informationsutbytet mellan vård, socialtjänst och skola så det underlättar tidiga insatser för de som riskerar att hamna i utanförskap, psykisk ohälsa eller missbruk. Vi vill fortsätta utveckla familjecentralerna och vi vill ha fler fältassistenter.

EGENMAKT PÅ ÄLDRE DAGAR

Äldre är en grupp som ofta hamnar mellan vårdens och omsorgens stolar. Att bo kvar hemma är en viktig del i att känna att man har makten över sitt eget liv. Oavsett hur du bor ska du ha tillgång till undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

I Hedemora ska ingen behöva vara rädd för att åldras, vi vill bryta det digitala utanförskapet och motverka åldersdiskriminering.

DEMOKRATI

Centerpartiet står för ett Hedemora där alla är lika värda och ska bemötas på samma sätt. Vi vill arbeta för att ungdomar involveras i kommunens utveckling. De som är unga idag är vår framtid. Kommunen ska ha en bra dialog med näringsliv, föreningar och enskilda i alla delar av Hedemora.

Vi vill skapa en mötesplats där kommunen och ungdomar träffas och fortsätta med landsbygdsträffarna.

AKTIVITET FÖR UNGA

För Centerpartiet spelar aktiva föreningar en central roll i utbudet av aktiviteter för unga. Vi vill ge föreningarna bra förutsättningar för att driva verksamhet.
Vi vill arbeta för fler möjligheter för spontanidrott i hela kommunen. Vi vill fortsätta med aktiviteter för att ge ungdomar en meningsfull fritid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.